Prográdna dráha je taká obežná dráha prirodzeného alebo umelého kozmického telesa okolo iného prirodzeného kozmického telesa (planéty, hviezdy,...), po ktorej sa toto teleso pohybuje takým spôsobom, že priemet pohybujúceho sa telesa do základnej roviny súradnicovej sústavy (napr. roviny rovníka planéty) vykonáva pohyb v smere otáčania planéty. Ak sa pohybuje teleso po obežnej dráhe okolo Slnka, potom sa za prográdnu dráhu pokladá taká dráha, ktorej priemet do roviny ekliptiky sa pohybuje v smere, v akom sa pohybujú planéty Slnečnej sústavy. Sklon dráhy i k základnej rovine je pri prográdnych dráhach 0° < i ≤ 90°. Pohyb po takej dráhe sa nazýva prográdny alebo priamy. Opakom je retrográdna dráha. Výnimočné postavenie majú obežnej dráhy kolmej na základnú rovinu súradnicovej sústavy, ktoré sa nazývajú polárne dráhy.

Pozri aj

upraviť