Programovanie (informatika)

Programovanie je proces zahŕňajúci činnosti od návrhu algoritmu, písanie, testovanie a ladenie zdrojového kódu počítačového programu (softvér), vrátane následnej údržby.

V oblasti výpočtovej techniky ide o proces vytvárania algoritmov a počítačových programov vrátane ich testovania, ladenia a vypracovania dokumentácie na ich použitie. Programovanie je vytváranie a zapisovanie návodov riešenia problémov v programovacích jazykoch do tvaru programov na riadenie činnosti počítačov.

Návrh algoritmu obvykle určuje všeobecný postup riešenia danej úlohy. Zdrojový kód programu je zápisom algoritmu v zvolenom programovacom jazyku. Programom (algoritmom) nemusí byť nutne počítačový program - programy sú napr. aj návody na použitie, recepty v kuchárskych knihách a podobné.

Cieľom programovania je vytvoriť program, ktorý vykazuje určité žiadúce správanie. Proces písania zdrojových kódov často vyžaduje odborné znalosti v mnohých rôznych odboroch, vrátane znalosti oblasti použitia.

V rámci softvérového inžinierstva je programovanie súčasťou vývojového cyklu softvéru (anglicky Software development process).

Programovacie jazyky

upraviť
Bližšie informácie v článkoch: Programovací jazyk a Zoznam programovacích jazykov

Pod pojmom programovací jazyk rozumieme prostriedok pre jednoznačný zápis algoritmov prevádzaných na počítači. Je komunikačným nástrojom medzi programátorom, ktorý v programovacom jazyku formuluje postup riešenia daného problému, a počítačom, ktorý program interpretuje technickými prostriedkami.

Rôzne programovacie jazyky sa líšia napríklad:

  • paradigmou, ktorú používajú (napr. procedurálna, deklaratívna, symbolická paradigma),
  • syntaxou (teda tým, ako sa v nich zapisujú príkazy),
  • dostupnými knižnicami (hotovými súbormi kódu, ktoré môžu programátori použiť vo svojom kóde).

Programovacie nástroje

upraviť

Programovacie nástroje sú programy, ktoré programátorom uľahčujú vývoj programov. Najčastejšími nástrojmi sú prekladače (kompilátory a interpretery, slúžiace na preklad zdrojového kódu do spustiteľného súboru, resp. na spúšťanie zdrojového kódu), vývojové prostredia (uľahčujúce tvorbu kódu) a debuggery (slúžiace na hľadanie a diagnostiku chýb v kóde). Ďalšie sú nástroje na riešenie špeciálnych úloh (napr. Automatické generovanie kódu): bison, flex, yacc. Väčšina týchto nástrojov je špecializovaná pre konkrétny programovací jazyk.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Programování na českej Wikipédii.