Registračné protokoly agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti

Registračné protokoly agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti (skrátene Registračné protokoly) sú záznamy, ktoré viedol štatisticko-evidenčný odbor Federálneho ministerstva vnútra a štatisticko-evidenčné útvary pri krajských správach Štátnej bezpečnosti a ich predchodcovia. Slúžili na podchytenie vzniku a pohybu zväzkovej agendy bývalej ŠtB, teda súborov dokumentov, zhromažďovaných a vedených útvarom ŠtB k určitej problematike alebo osobe.

V registračných protokoloch boli zaznamenávané všetky osoby alebo objekty kontrarozviedneho záujmu Štátnej bezpečnosti, sú preto hodnoverným svedectvom o činnosti ŠtB, o jej spolupracovníkoch, ale aj o prenasledovaných osobách.

Vývoj registračných protokolov upraviť

Do konca roku 1950 vychádzal systém evidencií z nemeckého modelu. Bol prepojený na ďalšie pomocné evidencie, nefungoval teda samostatne. Od roku 1951 ho upravoval Poriadok pre vedenie evidencií, ktorý vydalo kolégium ministra vnútra. V ňom už bol použitý sovietsky model vedenia registrov zväzkov. K jeho zmene prišlo v roku 1954 rozkazom ministra vnútra. Od roku 1954 do roku 1962 boli registračné protokoly zväzkov agentúrnej a neagentúrnej povahy vedené oddelene. Zväzky neagentúrnej povahy boli totiž do roku 1958 registrované podľa druhu, napr. registračné protokoly zväzkov skupinových, objektových, evidenčných, osobných apod.

Od roku 1962 (s krátkou prestávkou v rokoch 1969 – 1971) sa viedol jednotný Všeobecný registračný protokol, v ktorom boli evidované všetky operatívne zväzky chronologicky.

Do roku 1958 sa registračné protokoly zachovali len čiastkovo a zlomkovite. Systematickejšie sa zachovali od roku 1958.

Zverejnenie registračných protokolov upraviť

Ústav pamäti národa zverejnil na svojich internetových stránkach registračné protokoly vedené odbormi dislokovanými na území Slovenska, t. j. krajskými správami ŠtB a ich predchodcami (od roku 1974 tiež tzv. 12. správa ZNB).

Kategórie vyskytujúce sa v registroch upraviť

Externé odkazy upraviť