Res judicata

Res judicata alebo res iudicata je latinský výraz znamenajúci "vec (právoplatne) rozsúdená".

Angelo Gambiglioni, De re iudicata, 1579

Výraz znamená jednak vec, o ktorej už rozhodol súd a jednak pravidlo, že raz rozsúdená vec je rozsúdená definitívne a predstavuje absolútnu prekážku následnej žaloby v rovnakej veci alebo z rovnakého dôvodu.

Rozhodnutia súdov vo veci res judicataUpraviť

"Úpravou predbežných opatrení umožňuje Občiansky súdny poriadok rýchlo a pružne riešiť situáciu, keď je potrebný okamžitý zásah súdu. Rozhodnutie, ktorým súd vydá predbežné opatrenia alebo zamietne návrh na jeho vydanie, nie je rozhodnutím vo veci samej, a zásadne ani neprejudikuje konečné rozhodnutie vo veci samej. Nie je preto ani svojou povahou res iudicata, ktorá skutočnosť by bránila opätovnému rozhodnutiu o návrhu na vydanie predbežného opatrenia, ak sú na jeho vydanie splnené podmienky podľa § 74 a nasl. O.s.p." (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 22.07.2009, sp. číslo 5 M Cdo 13/2007)