Rezidentská jednotka

Rezidentská jednotka štátu (alebo všeobecnejšie: územia) X je (podľa ESNÚ 95) taká jednotka národného účtovníctva, ktorá má svoje centrum ekonomického záujmu (alebo jedno zo svojich centier ekonomického záujmu) na ekonomickom území štátu X. Rezidentská jednotka iného štátu než X sa nazýva nerezidentská jednotka (vo vzťahu k štátu X).

Rezidentská jednotka môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba a z iného pohľadu to môže byť podnik, domácnosť, nezisková inštitúcia slúžiaca domácnostiam alebo subjekt verejnej správy (alebo aj len časť podniku atď. – pozri nižšie). Rezidentská jednotka štátu X nemusí mať štátnu príslušnosť štátu X a nemusí byť prítomná na ekonomickom území štátu X v čase realizácie sledovanej transakcie.

Ekonomické územieUpraviť

"Ekonomické územie" štátu X znamená:

  • geografické územie spravované vládou štátu X, v rámci ktorého sa voľne pohybujú osoby, tovary, služby a kapitál;
  • akékoľvek slobodné pásma, vrátane hraničných skladov a tovární pod colnou kontrolou;
  • národné vzdušné pásma a výsostné vody a kontinentálne šelfy ležiace v medzinárodných vodách, na ktoré má štát X výhradné práva;
  • územné enklávy štátu X v zahraničí;
  • náleziská ropy, zemného plynu, atď. v medzinárodných vodách mimo kontinentálneho šelfu štátu X, obhospodarované jednotkami, ktoré sú rezidentskými na území, ktoré je vymedzené v predchádzajúcich bodoch.

Centrum hospodárskeho záujmuUpraviť

Mať centrum ekonomického záujmu na ekonomickom území štátu X znamená vykonávať ekonomické činnosti alebo transakcie významného rozsahu (alebo mať v úmysle pokračovať v ich vykonávaní) jeden rok alebo dlhšie (alebo na neurčitú dobu) na ekonomickom území štátu X. Jednotka, ktorá vykonáva takéto ekonomické činnosti alebo transakcie na ekonomickom území viacerých štátov, je považovaná za jednotku, ktorá má ekonomický záujem v každom z nich. Ako výnimka platí, že za jednotku majúcu centrum ekonomického záujmu na ekonomickom území štátu X sa vždy považuje:

  • vlastník pôdy a budovy v rámci ekonomického územia štátu X
  • jednotka realizujúca stavebné aktivity na území štátu X aj po dobu menej ako 1 rok, ak je výstupom tejto aktivity tvorba hrubého fixného kapitálu

Za samostatné rezidentské jednotky (tzv. fiktívne rezidentské jednotky) sa považujú aj len časti nerezidentských jednotiek, ktoré majú centrum ekonomického záujmu na ekonomickom území štátu X.

Za rezidentskú jednotku štátu X sa považujú aj domácnosti s centrom ekonomického záujmu na ekonomickom území štátu X, ktoré boli v zahraničí po dobu menej ako 1 rok, teda napr. pendleri (t. j. tí, čo v pohraničí denne dochádzajú za prácou do iného štátu), sezónni pracovníci (ak boli pracovať na menej ako rok) či turisti, študenti, obchodníci a pod. (ak boli v zahraničí menej ako rok).

Súhrnné označenia rezidentských a nerezidentských jednotiekUpraviť

Rezidentské jednotky ako celok sa označujú aj ako "domáca ekonomika" alebo „ekonomika spolu“ a nerezidentské jednotky ako celok aj ako "zahraničie" alebo „zvyšok sveta“ (všetky tieto termíny sa tu chápu v tom zmysle, v ako sú tu definované rezidentské jednotky, čiže napr. slovo zahraničie tu neznamená ako zvyčajne jednoducho územie mimo štátnych hraníc daného štátu).

ZdrojUpraviť