Rigorózna skúška

vysokoškolská skúška

Rigorózna skúška je vysokoškolská skúška, ktorú môžu v zmysle § 53 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. vykonať len absolventi študijných programov, ktorí získali titul magister alebo obdobných študijných programov v zahraničí.[1] Kandidáti sa môžu hlásiť na vyštudovaný alebo príbuzný odbor.[2][3] Súčasťou skúšky je obhajoba rigoróznej práce.[4]

Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce, ktorá je súčasťou rigoróznej skúšky, má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že má v študijnom odbore hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý samostatne si osvojovať nové poznatky vedy a praxe; naviac je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.[5]

Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky priznáva uchádzačom akademický titul[1][6]:

 • v prírodovedných študijných odboroch: „doktor prírodných vied“ (lat. rerum naturalium doctor, skratka RNDr.)
 • vo farmácii: „doktor farmácie" (pharmaciae doctor, skratka PharmDr.)
 • v spoločenskovedných a umenovedných študijných odboroch: „doktor filozofie“ (philosophiae doctor, skratka PhDr.)
 • v právnických študijných odboroch: „doktor práv“, (iuris utriusque doctor, skratka JUDr.)
 • v učiteľských študijných odboroch: „doktor pedagogiky“ (paedagogicae doctor, skratka PaedDr.)
 • v teologických študijných programoch okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie: „doktor teológie“ (theologiae doctor, skratka ThDr.).

Tituly „doktor všeobecného lekárstva“ (MUDr.), „doktor zubnej medicíny“ (MDDr.) a „doktor veterinárneho lekárstva“ (MVDr.) nie sú udeľované absolventom po rigoróznej skúške, ale v doktorskom študijnom programe, líšiaceho sa od magisterského programu napr. tým, že prvý a druhý stupeň štúdia sú spojené do jedného.[7]

Referencie

upraviť
 1. a b Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov : § 53 ods. 9 [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2002-02-21, [cit. 2018-11-08]. Dostupné online.
 2. Čo je rigorózna skúška [online]. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, [cit. 2017-12-12]. Dostupné online. Archivované 2017-12-12 z originálu.
 3. Udeľované akademické tituly a dĺžka štúdia na UMB [online]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, [cit. 2017-12-17]. Dostupné online.
 4. Rigorózní řízení [online]. Praha: Prírodovedecká fakulta Univerzity Karlovy, [cit. 2017-12-13]. Dostupné online. (česky)
 5. MEŠKO, Dušan; KATUŠČÁK, Dušan, a kol. Akademická príručka. 1. slov. vyd. Martin : Osveta, 2004. 316 s. ISBN 80-8063-150-6.
 6. Akademické tituly udeľované na Slovensku [online]. eduworld.sk, [cit. 2017-12-14]. Dostupné online.
 7. Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov : § 53 ods. 7 [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2002-02-21, [cit. 2018-11-08]. Dostupné online.