Rovina súmernosti je v kryštalografii myslená rovina prechádzajúca stredom kryštálu v smere rovnobežnom s jeho plochami (skutočnými aj možnými), ktorá ho rozdeľuje na zrkadlovo zhodné polovice (značka „m“ z angl. mirror = zrkadlo). Tvary 7 kryštalografických sústav môžu byť súmerné podľa 0 - 7 rovín súmernosti, resp. v kubickej ich môže byť až 9.