Ako rovnomerný pohyb sa zriedkavo nevhodne označuje pohyb bez zrýchlenia, teda pohyb, ktorého vektor celkového zrýchlenia je nulový (inak povedané: pohyb, ktorého vektor rýchlosti je konštantný), pozri pohyb bez zrýchlenia.

Rovnomerný pohyb alebo pohyb s konštantnou veľkosťou (vektora) rýchlosti je pohyb, pri ktorom je veľkosť tangenciálneho zrýchlenia rovná nule (čiže |at|=0). Ekvivalentné definície sú:

 • pohyb, pri ktorom je veľkosť okamžitej rýchlosti (|v|) konštantná; inak povedané: pohyb, pri ktorom je dráhová rýchlosť (vd) konštantná (Ak je s definované ako sb [vysvetlenie pozri v článku rýchlosť (fyzikálna veličina) ], tak treba nahradiť výraz „dráhová rýchlosť“ výrazom „absolútna hodnota dráhovej rýchlosti“, čiže namiesto vd je |vd|)
 • pohyb, pri ktorom je veľkosť okamžitej rýchlosti (|v|) zhodná s priemernou dráhovou rýchlosťou (vd,p); inak povedané: pohyb, pri ktorom je priemerná dráhová rýchlosť konštantná (Ak je s definované ako sb tak treba nahradiť výraz „priemerná dráhová rýchlosť“ výrazom „absolútna hodnota priemernej dráhovej rýchlosti“, čiže namiesto vd,p je |vd,p|)

Vysvetlivky značiek upraviť

Vysvetlivky značiek (podrobne pozri v článku rýchlosť (fyzikálna veličina)):

 • 0 : hodnota v čase t0
 • Δ : (neinfinitezimálna) zmena
 • d : infinitezimálna zmena
 • ||: pri vektore: veľkosť; pri skalári: absolútna hodnota
 • t : čas
 • s (presnejšie: sb) : krivočiara súradnica (“dĺžka dráhy”, “dráha”)
 • r : polohový vektor
 • v = dr/dt: vektor okamžitej rýchlosti („rýchlosť“)
 • vd =ds/dt: okamžitá dráhová rýchlosť („dráhová rýchlosť“)
 • vd,p=Δs/Δt: priemerná dráhová rýchlosť
 • a = dv/dt : vektor okamžitého zrýchlenia (“zrýchlenie”)
 • at : vektor tangenciálneho zrýchlenia (“tangenciálne zrýchlenie”)
 • an : vektor normálového zrýchlenia (“normálové zrýchlenie”)

Vzorce upraviť

Pri každom rovnomernom pohybe platí:

 • |v|= |vd|=|vd,p|=|Δs|/Δt=|v0| (čiže |v| je konštantné)
 • |at|=0 a teda |a|=|an|
 • at je nulový vektor a teda a = an
 • s=s0+/-|v0|.Δt = s0+/-|v|.Δt (Ak máme s0=0, t0=0 a pohybujeme sa s rovnakou orientáciou ako je orientácia krivočiarej súradnice, tak sa nám vzorec zredukuje na s =|v0|.t =|v|.t)

Pre ostatné vzorce je potrebné rozlišovať medzi rovnomerným priamočiarym a rovnomerným krivočiarym pohybom:
Pri rovnomernom priamočiarom pohybe platí:

 • v = v0 (čiže v je konštantné)
 • |an|=0
 • an je nulový vektor

Pri rovnomernom krivočiarom pohybe platí:

 • vv0 (čiže v je nekonštantné)
 • |an|≠ 0 (v prípade pohybu po kružnici je navyše |an| konštantné)
 • an je nenulový nekonštantný vektor

Zdroje upraviť

 • ZAJÍC, Jan. Fyzika 1 [online]. Univerzita Pardubice – Fakulta chemicko-technologická, 2016, [cit. 2016-04-07]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]s. 36-40,47
 • ŠANTAVÝ, Ivan; PEŠKA, Ladislav. Fyzika základního kurzu I (hypertextově) [online]. Ústav fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, 2005, [cit. 2016-08-25]. Dostupné online. .s 47
 • ŠANTAVÝ, Ivan; LIŠKA, Miroslav. Vybrané kapitoly z fyziky [online]. Ústav fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, 2005, [cit. 2016-08-25]. Dostupné online. s. 21
 • KRÁLÍK, Jiří. Mechanika – studijní text pro kombinované studium [online]. Katedra fyziky PF UJEP, 2007, [cit. 2016-08-25]. Dostupné online. Archivované 2017-04-14 z originálu. s. 21
 • MEYER, Heinz, et al.. Technische Mechanik (Teil 2: Kinematik und Kinetik). 7. vyd. Stuttgart : G G Teubner, 1991. ISBN 978-3-519-16521-7. S. 6-8.
 • a ďalšie zdroje v článku rýchlosť (fyzikálna veličina), najmä v kapitole “Vzorce rýchlosti pre rôzne druhy pohybu”
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.