Rovnostranný trojuholník

Rovnostranný trojuholník je trojuholník, ktorého všetky tri strany sú rovnaké (a = b = c); extenzionálne je identický s rovnouhlým trojuholníkom.

Rovnostranný trojuholník
Rovnostranný trojuholník
Rovnostranný trojuholník
Obsah

Obvod

Polomer opísanej kružnice

Polomer vpísanej kružnice

Uhol pri vrchole
60°

Vlastnosti

upraviť

Okrem vlastností spoločných pre každý trojuholník má rovnostranný trojuholník navyše tieto vlastnosti:

  • Rovnostranný trojuholník je osovo súmerný s 3 osami súmernosti, ktoré prechádzajú vždy vrcholom a stredom protiľahlej strany.
  • Všetky vnútorné uhly sú zhodné a ich veľkosť je 60°.
  • Všetky výšky a ťažnice sú zhodné.
  • Ťažnica a výška prislúchajúca tej istej strane sú totožné.
  • Ťažisko delí výšku v pomere 2:1.

Externé odkazy

upraviť