Sémantický trojuholník

Sémantický trojuholník je model znázorňujúci základné vzťahy medzi objektívnou realitou, myšlienkovou oblasťou a jazykovou oblasťou. Jeho pôvodcom je filozof Gottlob Frege, v jazykovede ho uplatnili C. K. Ogden a I. A. Richards.

            vec
           /     \
         /         \
       /             \
     /                 \
pojem ------- slovo


Pod pojmom sa rozumie nie pojem v logickom zmysle, ale prvok z myšlienkovej oblasti, ktorý sa často označuje ako koncept, zmysel alebo designát. Z jazykovedného hľadiska sú to prvky z oblasti významu (významový útvar).

Pod slovom sa rozumie nie iba slovo vo vlastnom zmysle, ale akýkoľvek jazykový výraz z hľadiska formového stvárnenia. Niekedy sa označuje ako designátor.

Pod vecou sa rozumie konkrétny alebo ideálny predmet, jav alebo udalosť. Používajú sa tu aj termíny denotát, nominát alebo referent.

Plnými čiarami medzi slovom a pojmom, resp. pojmom a vecou sa naznačuje priamy vzťah, čiarkovaná spojnica medzi slovom a vecou naznačuje, že medzi týmito dvoma prvkami je iba nepriamy vzťah, sprostredkovaný cez pojem. Vzťah medzi vecou a pojmom je kognitívny, označuje sa ako designácia. Vzťah medzi pojmom a slovom je významový, označuje sa ako sinifikácia. Vzťah medzi slovom a vecou je označovací (ukazovací), označuje sa ako denotácia.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.