Súčasná veda je etapa vývinu vedy, ktorá nasleduje po novovekej vede. Súčasná veda sa stáva bezprostrednou spoločenskou výrobnou silou, výrazne sa osamostatňuje a stáva zvláštnou produktívnou sférou tvoriacou rozhodujúcu zložku nemateriálnej produkcie. Pojem súčasnej vedy závisí od významových (najmä kategoriálnych) útvarov, ktoré intervenujú v priebehu jeho tvorby, napr. v Marquardovej reflexii súčasnej vedy dominuje kategória úzu (cf. uzualizmus), v Zeleného reflexii súčasnej vedy dominuje kategória vývoja atď.

Špecifickou charakteristikou vývoja súčasnej vedy je sústavná rekonštrukcia základov, reálnosť diskontinuít vo vývoji, expanzie z čoraz neurčitejšieho východiska. Ide o nový typ vývoja vedeckého poznania.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT Zdroj z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok