Súkromná stredná umelecká škola filmová

Súkromná stredná umelecká škola filmová bola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8796/2003-09 zo dňa 21.1.2004. Nachádza sa v Košiciach na Petzvalovej ulici 2.

Projekt vzniku školy, ktorá je zameraná na filmovú, televíznu, rozhlasovú tvorbu a techniku, nadväzuje na tradičnú filmovú školu, ktorá pôsobila v Čimeliciach ešte počas federácie. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky škola, ktorá by pripravovala do praxe stredoškolsky vzdelaných pracovníkov v oblasti audiovízie vlastne prestala existovať a tento nepriaznivý stav sa prejavuje v audiovizuálnom prostredí až dodnes. Naliehavú potrebu výchovy a vzdelávania v tejto sfére sa snaží zabezpečovať Súkromná stredná umelecká škola filmová v súlade s projektom, ktorý bol predložený MŠ SR pri žiadosti o zaradenie tejto školy do siete škôl a školských zariadení. Nevyhnutným krokom pre naplnenie stanoveného cieľa bolo pripraviť základné pedagogické dokumenty nového študijného odboru, ktorý by čo najkomplexnejšie pokrýval potreby súčasného audiovizuálneho prostredia.

Po takmer dvojročnej práci sa tímu profesionálov z oblasti audiovízie podarilo pripraviť materiál, na ktorý priaznivo reagoval odbor audiovízie Ministerstva kultúry SR, Krajský školský úrad Košice, ale najmä zástupcovia lokálnych a regionálnych televízií. Mnohé z týchto televíznych spoločností zároveň ponúkli SSUŠ filmovej spoluprácu, ako i možnosť odbornej praxe žiakov vo svojich zariadeniach. Nastáva tak ideálne prepojenie medzi teoretickou a praktickou formou výchovno - vzdelávacieho procesu. Študijný štvorročný odbor Obrazová a zvuková tvorba so zameraniami a/ kamera, zvuk, strih, b/ virtuálna grafika a c/ umelecká produkcia sa tak stal hlavným študijným odborom školy. SSUŠ filmová je jediná škola na Slovensku, kde je možné študovať v tomto odbore. Študovať je možné aj na ďalšom jedinečnm štvorročnom študijnom odbore Masmediálna tvorba! Je určený budúcim redaktorom, moderátorom, hovorcom, scenáristom, dramaturgom, či piár manažérom. Zaujímavý je aj ďalší štvorročný študijný odbor Fotografický dizajn s videotvorbou, Animovaná tvorba a Reklamná tvorba. Pre maturantov, ktorí sa chcú lepšie pripraviť na vysokoškolské štúdium umeleckého zamerania, alebo pre tých, ktorí chcú získať zručnosti v oblasti fotografie a videotvorby zasa škola ponúka dvojročný pomaturitný odbor Fotografický dizajn a videotvorba. Študujte na škole, ktorá vás bude baviť!

Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho programu overovacieho projektu, ktorý schválilo MŠ SR, je aj vlastná umelecko-tvorivá činnosť školy. V rámci nej sa pod vedením odborných pedagógov žiaci pripravujú na:

  • vlastné pravidelné študentské vysielanie šírené v oblasti Košíc a okolia
  • vybudovanie vlastnej internetovej televízie so študentským programom
  • organizovanie filmových festivalov v spolupráci s filmovým klubom Cinefil
  • organizovanie tvorivých dielní

Filmová škola v Košiciach spolupracuje s masmediálnymi a filmovými školami v Česku, Maďarsku, Fínsku, Veľkej Británii, Grécku, Španielsku, kam posiela svojich študentov na mesačné odborné stáže.

Externé odkazyUpraviť

Súradnice: 48°41′55″S 21°13′58″V / 48,698725°S 21,232849°V / 48.698725; 21.232849