Súkromné právo alebo civilné právo je časť právneho poriadku, ktorá v európskom kontinentálnom právnom systéme tradične zahŕňa:

Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Opakom je verejné právo. Delenie práva na súkromné a verejné pochádza zo starovekého Ríma.

Pojem sa často zamieňa s občianskym právom, pretože tvorí jeho najpodstatnejšiu časť.

V širšom zmysle súkromné právo zahŕňa aj časti verejného práva slúžiace na presadenie nárokov vyplývajúce pre konkrétne osoby zo vzťahov upravených vyššie uvedenými právnymi oblasťami, teda najmä procesné právo.

Normy, ktoré tu patria, sú - na rozdiel od verejného práva - založené na princípe rovnosti a nezávislosti, sú formulované ako dovolenia, charakterizuje ich zmluvný princíp a spory sa riešia z iniciatívy zainteresovaných osôb.


Zásady súkromného práva

upraviť

Zásady súkromného práva predstavujú zásady, na základe ktorých je súkromné právo (ako časť právneho systému) vybudované.

 1. Zásada rovnosti účastníkov
 2. Zásada individuálnej autonómie
 3. Zásada ekvity(spravodlivosti)
 4. Zásada "všetko je dovolené, čo nie je zakázané"
 5. Zásada zákazu zneužitia subjektívnych práv
 6. Zásada istoty a stability v súkromnoprávnych vzťahoch
 7. Zásada prevencie

Systém slovenského súkromného práva

upraviť
 1. občianske právo ako všeobecné súkromné právo
 2. obchodné právo
 3. pracovné právo (individuálne pracovnoprávne vzťahy)
 4. medzinárodné právo súkromné