Súvaha (finančné účtovníctvo)

Súvaha [1] (iné názvy: bilancia [2][3], účtovná bilancia/súvaha [4]; podľa IAS 1: výkaz o finančnej situácii [5]) je súpis majetku (strana aktív) a jeho zdrojov (strany pasív) v účtovníctve za určité obdobie. Hodnota strany aktív sa vždy rovná hodnote strany pasív.

Základná schéma účtovnej formy súvahy podľa slovenskej právnej úpravy (stav: leto 2018)

upraviť

Uvedená je na prvom mieste právna úprava platná od 31. 12. 2014. Odchýlky v právnej úprave platnej v rokoch 2003-2013 sú uvedené v poznámkach pod čiarou. Odchýlky v právnej úprave platnej do roku 2002 sú uvedené kurzívou a v zátvorke, resp. v niektorých prípadoch v poznámke pod čiarou.

Strana aktív (aktíva)/Spolu majetok (aktíva celkom)


Strana pasív (pasíva)/Spolu vlastné imanie a záväzky (pasíva celkom)

Poznámky:

1Do roku 2013 (aj do roku 2002) bol "Krátkodobý finančný majetok" zahrnutý v položke "Finančné účty" (resp. do roku 2002 Finančný majetok).
2 Do roku 2013 (aj do roku 2002) boli dnešné samostatné položky "Emisné ážio", "Ostatné kapitálové fondy" a "Oceňovacie rozdiely z precenenia" uvedené v rámci jednej položky, ktorá sa volala "Kapitálové fondy".
3Do roku 2013 (aj do roku 2002) boli dnešné samostatné položky "Zákonné rezervné fondy" a "Ostatné fondy zo zisku" uvedené v rámci jednej položky, ktorá sa volala "Fondy zo zisku".
4Do roku 2013 (aj do roku 2002) boli dnešné samostatné položky "Dlhodobé rezervy" a "Krátkodobé rezervy" uvedené v rámci jednej položky, ktorá sa volala "Rezervy".
5V rokoch 2009 - 2013 boli dnešné samostatné položky "Dlhodobé bankové úvery" a "Bežné bankové úvery" uvedené v rámci jednej položky, ktorá sa volala "Bankové úvery".
6Do roku 2008 boli dnešné samostatné položky "Krátkodobé finančné výpomoci" a "Dlhodobé bankové úvery" a "Bežné bankové úvery" uvedené v rámci jednej položky, ktorá sa volala "Bankové úvery a výpomoci".

Zdroje kapitoly: [6][7][8][9][10]

Externé odkazy

upraviť

Referencie

upraviť
  1. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
  2. zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve (platil do roku 2002)
  3. bilancia. In: Krátky slovník slovenského jazyka, 2003 dostupné online
  4. bilancia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy), s. 109.
  5. IAS 1. In: nariadenie komisie (ES) č. 1126/2008 | z 3. novembra 2008, | ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, konsolidované znenie v lete 2018)
  6. Opatrenie MF SR z 24. septembra 2014 č. MF/18009/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. [1] (detto: [2])
  7. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2010 č. MF/25947/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov[3]
  8. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.[4]
  9. PETER, Ondrej; ŠLOSÁROVÁ, Anna; HVOŽDAROVÁ, Jana; BOUŠKOVÁ, Dagmar. Nové účtovníctvo podnikateľských subjektov. 4. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 204 s. ISBN 80-08-02957-9. S. 192-204.
  10. KOTULIČ, Rastislav; KIRÁLY, Peter; RAJČÁNIOVÁ, Miroslava. Finančná analýza podniku. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Iura edition, 2010. 238 s. ISBN 978-80-8078-342-6.