SI

skratka pre Medzinárodnú sústavu jednotiek
(Presmerované z SI predpona)
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu SI pozri Si.

SI (z fr. Système International (d'Unités)) je skratka pre Medzinárodnú sústavu jednotiek.

Medzinárodná sústava jednotiek zoskupuje najpoužívanejšie fyzikálne jednotky. Medzinárodne garantuje definície jednotiek a uchovanie etalónov Medzinárodný úrad pre miery a váhy v Sèvres vo Francúzsku. Na Slovensku je to Slovenský metrologický ústav. Jednotky, ktoré je možné na Slovensku používať, vrátane jednotiek SI, sú definované Vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 173/2018 Z.z. o zákonných meracích jednotkách.[1]

Základné jednotkyUpraviť

Základných jednotiek je sedem: sekunda, meter, kilogram, ampér, kelvin, mól a kandela.

Základné jednotky SI
Názov Symbol Veličina Značka veličiny Definícia
sekunda
s
čas t Sekunda sa definuje fixovaním číselnej hodnoty frekvencie žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami hyperjemnej štruktúry základného stavu atómu cézia 133, ΔνCs, rovnej 9 192 631 770, ak je vyjadrená v jednotke Hz, ktorá sa rovná s-1.[2]
meter
m
dĺžka l Meter sa definuje fixovaním číselnej hodnoty rýchlosti svetla vo vákuu c rovnej 299 792 458, ak je vyjadrená v jednotke m · s-1 a sekunda je definovaná prostredníctvom ΔνCs.[2]
kilogram
kg
hmotnosť m Kilogram sa definuje fixovaním číselnej hodnoty Planckovej konštanty h rovnej 6,626 070 15 × 10-34, ak je vyjadrená v jednotke J · s, ktorá sa rovná súčinu kg · m2 · s-1, ak meter a sekunda sú definované prostredníctvom c a ΔνCs.[2]
ampér
A
elektrický prúd I Ampér sa definuje fixovaním číselnej hodnoty elementárneho náboja e rovnej 1,602 176 634 × 10-19, ak je vyjadrená v jednotke C, ktorá sa rovná súčinu A · s, ak sekunda je definovaná prostredníctvom ΔνCs.[2]
kelvin
K
termodynamická teplota T Kelvin sa definuje fixovaním číselnej hodnoty Boltzmannovej konštanty k rovnej 1,380 649 × 10-23, ak je vyjadrená v jednotke J · K-1, ktorá sa rovná súčinu kg · m2 · s-2 · K-1, ak kilogram, meter a sekunda sú definované prostredníctvom h, c a ΔνCs.[2]
mól
mol
látkové množstvo n Mól sa definuje tak, že jeden mól obsahuje presne 6,022 140 76 × 1023 elementárnych entít, pričom toto číslo je pevne určená číselná hodnota Avogadrovej konštanty, NA, ak je vyjadrená v jednotke mol-1 a nazýva sa Avogadrovo číslo; látkové množstvo, symbol n, systému je mierou počtu špecifikovaných elementárnych entít, pričom týmito entitami môžu byť atómy, molekuly, ióny, elektróny, iné častice alebo špecifikované skupiny častíc.[2]
kandela
cd
svietivosť I Kandela sa definuje ako pevne určená číselná hodnota svetelnej účinnosti monochromatického žiarenia s frekvenciou 540 × 1012 Hz, Kcd, rovná 683, ak je vyjadrená v jednotke lm · W-1, ktorá sa rovná súčinu cd · sr · W-1 alebo súčinu cd · sr · kg-1 · m-2 · s3, ak kilogram, meter a sekunda sú definované prostredníctvom h, c a ΔνCs.[2]

Odvodené jednotkyUpraviť

Odvodené jednotky sa tvoria kombináciou základných jednotiek, kvôli dĺžke a zložitosti sa niektoré z nich označujú novým názvom. Abecedný zoznam odvodených jednotiek: coulomb, kilogram na meter kubický, meter štvorcový, meter kubický, meter za sekundu, newton, ohm, pascal, volt, watt, henry, farad, joule, weber, Ampér závit na meter, siemens, hertz, sievert

PredponyUpraviť

Predpony slúžia na vyjadrenie násobkov alebo častí základných a odvodených jednotiek.

skr. názov pôvod hodnota hodnota názov
Y yotta tal. otto = osem 1024 (10008) 1 000 000 000 000 000 000 000 000 kvadrilión
Z zetta tal. sette = sedem 1021 (10007) 1 000 000 000 000 000 000 000 triliarda
E exa gr. εξάκις, hexákis = šesťkrát 1018 (10006) 1 000 000 000 000 000 000 trilión
P peta gr. pentákis = päťkrát 1015 (10005) 1 000 000 000 000 000 biliarda
T tera gr. τέρας, téras = tetrákis = štyrikrát 1012 (10004) 1 000 000 000 000 bilión
G giga gr. γίγας, gígas = obrovský 109 (10003) 1 000 000 000 miliarda
M mega gr. μέγας, mégas = veľký 106 (10002) 1 000 000 milión
k kilo gr. χίλιοι, chílioi = tisíc 103 1 000 tisíc
h hekto gr. εκατόν, hekatón = sto 102 100 sto
da deka gr. δέκα, déka = desať 101 10 desať
100 1 jeden
d deci lat. decimus = desatina 10−1 0,1 desatina
c centi lat. centesimus = stotina 10−2 0,01 stotina
m mili lat. millesimus = tisícina 10−3 0,001 tisícina
μ mikro gr. μικρός, mikrós = malý 10−6 (1000−2) 0,000 001 milióntina
n nano gr. νάνος, nános = trpaslík 10−9 (1000−3) 0,000 000 001 miliardtina
p piko tal. piccolo = malý 10−12 (1000−4) 0,000 000 000 001 bilióntina
f femto škand. femton = pätnásť 10−15 (1000−5) 0,000 000 000 000 001 biliardtina
a atto škand. arton = osemnásť 10−18 (1000−6) 0,000 000 000 000 000 001 trilióntina
z zepto lat. septem = sedem 10−21 (1000−7) 0,000 000 000 000 000 000 001 triliardtina
y yokto lat. octo = osem 10−24 (1000−8) 0,000 000 000 000 000 000 000 001 kvadrilióntina

Vedľajšie jednotkyUpraviť

Vedľajšie jednotky sú jednotky, ktoré úplne nezapadajú do sústavy SI, ale sú povolené pre svoju všeobecnú rozšírenosť a užitočnosť: hodina, minúta, stupeň Celzia, liter...

Externé zdrojeUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. [1]
  2. a b c d e f g SLOV-LEX. 173/2018 Z.z. - Vyhláška Úradu pre normalizáciu, me... [online]. Slov-lex, [cit. 2021-01-11]. Dostupné online.