Seiligerov cyklus alebo Seiligerov obeh je ideálny tepelný obeh pozostávajúci z vratných zmien.

Seiligerov cyklus popisuje prácu stroja kde prívod tepla prebieha zmiešane pri polohe piesta v hornej úvrati, aj počas expanzie a odvod tepla sa uskutoční vo veľmi krátkom čase - bez zmeny pohybu piesta. Seiligerov cyklus je kombináciou Ottovho a Dieselovho cyklu, ktoré sú jeho limitnými stavmi. Ako taký ho je možné použiť pre oba typy spaľovacích motorov pri vhodnom pomere jeho parametrov.

Diagram Seiligerovho cyklu upraviť

 
Znázornenie Seiligerovho cyklu v p-V diagrame.

Jednotlivé fázy Seiligerovho cyklu znázorňuje diagram vyjadrujúci závislosť tlaku od objemu (p-V diagram). Zanesením všetkých piatich fáz cyklu do jedného diagramu získame oblasť ohraničenú dvomi adiabatami, dvoma izochorami a jednou izobarou. Obsah tejto oblasti zodpovedá práci vykonanej strojom

 
  • krivka medzi bodmi 1 a 2 — adiabatická kompresia
  • krivka medzi bodmi 2 a 3 — izochorický prívod tepla
  • krivka medzi bodmi 3 a 4 — izobarický prívod tepla
  • krivka medzi bodmi 4 a 5 — adiabatická expanzia
  • krivka medzi bodmi 5 a 1 — izochorický odvod tepla

Učinnosť Seiligerovho cyklu upraviť

Účinnosť Seilegerovho cyklu závisí iba na:

  • kompresnom pomere, t. j. pomere objemu v stave 1,5 k objemu v stave 2,3 ( ε )
  • exponente adiabaty - Poissonovej konštante ( k )
  • množstva izobaricky privedeného tepla, t. j. pomeru objemu v stave 4 k objemu v stave 2,3 ( ρ )
  • množstva izochoricky privedeného tepla, t. j. pomere tlaku v stave 3,4 k tlaku v stave 2 ( λ p )
 

Referencie upraviť

TRNKA J.; URBAN J. Spaľovacie motory. Bratislava: Alfa, 1992.