Sestra (zdravotníctvo)

zdravotnícky pracovník zodpovedajúci za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti

Sestra (iné názvy: mimo súčasných právnych predpisov aj zdravotná sestra, expresívne sestrička; pre mužov aj zdravotný brat[1]) je zdravotnícky pracovník zodpovedajúci za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Riadi poskytovanie starostlivosti v ambulantnej, ústavnej a domácej sfére. Sestra zodpovedá aj za riadenie nižšieho zdravotníckeho personálu (napríklad: sanitár).

Detská sestra
sestra (neoficiálne: zdravotný brat)

Pojem sestra upraviť

Súčasné právne predpisy používajú výraz „sestra“ (v súčasnosti napr. zákon č. 578/2004, predtým zákon č. 277/1994, pričom príslušný paragraf v ňom bol pridaný až od 1.8.1998). Staršie právne predpisy používali výraz „zdravotná sestra“ (vyhláška č. 79/1981 Zb. [bola účinná do 27.3.2002], predtým vyhláška č. 77/1971 Zb. a predtým vyhláška č. 44/1966 Zb.). Pokiaľ ide o mužský rod, žiaden z týchto predpisov neuvádza tvary pre oba rody jednotlivých pracovníkov v zdravotníctve (napr. sa uvádza len tvar lekár, nie aj tvar lekárka; farmaceut, nie aj tvar farmaceutka atď.), otázku tvaru pre mužský rod k slovu „sestra“ teda nechávajú otvorenú. Súčasná kodifikačná príručka Krátky slovník slovenského jazyka[2] (a staršie rovnako už napr. Peciarov Slovník slovenského jazyka[3]) uvádza tvar „sestra“ aj tvar „zdravotná sestra“ pre ženský rod a (od roku 1997[4]) tvar „zdravotný brat“ pre mužský rod.

História povolania upraviť

Históriu povolania môžeme rozdeliť na tri celky:

 1. Neprofesionálny celok - historicky najdlhšie obdobie, už v najstarších dobách mal človek potrebu starostlivosti o seba a o svoje zdravie, zdravie rodiny a príbuzných. Túžba udržania zdravia súvisela s prežitím jedinca. Dominujúce postavenie prislúchalo ženám. Vedomosti si predávali s pokolenia na pokolenie. Na liečenie používali prírodné zdroje. Tento celok starostlivosti prevládal až do príchodu kresťanstva, avšak sa s ním môžeme stretnúť aj v dnešnej dobe.
 2. Charitatívny celok - starostlivosť sa vyvíjala spolu s kresťanstvom. Úzko súvisí zo zakladaním mníšskych rádov. Starostlivosť bola zameraná na uspokojovanie najnákladnejších potrieb chorého (napr. teplá strava, teplo, ...)
 3. Profesionálny celok - starostlivosť sa rozvíjala spolu s rozvojom medicíny a zo vznikom nemocníc. Zakladateľkou je Florence Nightingaleová.

Florence Nightingaleová sa narodila 12. mája 1820 a zomrela v roku 1910. Pokladáme ju za prvú teoretičku v odbore ošetrovateľstvo. Je považovaná za symbol ošetrovateľstva, ako vedného odboru. Založila v roku 1860 prvú zdravotnícku školu v Londýne, kde sa mohli sestry profesionálne vzdelávať. V deň jej narodenia, t.j. 12. máj sa oslavuje Medzinárodný deň sestier.

Ošetrovateľská starostlivosť upraviť

Ošetrovateľská starostlivosť - je zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje sestra a za ktorú si je sestra právne zodpovedná. Kompetencie a rozsah starostlivosti poskytovanej sestrou upravuje vyhláška 364/2005 Z.z. Ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje formou ošetrovateľského procesu. Pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti spolupracujú aj nižší zdravotnícki pracovníci, sestra riadi ich činnosti pri poskytovaní starostlivosti.

Kategórie povolania a vzdelávanie sestier upraviť

 • Sestra s úplným stredoškolským vzdelaním, ukončenou maturitnou skúškou v odbore: všeobecná sestra, zdravotná sestra, detská sestra, ženská sestra.
 • Sestra s vyšším odborným vzdelaním, ukončeným v odbore: diplomovaná všeobecná sestra.
 • Sestra s vysokoškolským vzdelaním I., II. a III. stupňa, ukončeným v odbore: ošetrovateľstvo.
 • Sestra so špecializáciou, s ukončením špecializačného vzdelania, ktorá je erudovaná na poskytovanie špecializovaných výkonov v príslušných odboroch špecializácie (napríklad chirurgická, interná, pediatrická špecializácia, ...)
 • Sestra s certifikátom, s ukončeným certifikátom na vykonávanie určitého odborného výkonu.

Základné vzdelávanie sestier upraviť

Vzdelanie sestier je ako jedno z mála povolaní regulované zákonom 578/2004 Z.z a pri povolaní sestra, platí princíp sústavného (celoživotného) vzdelávania v príslušnom povolaní.

Špecializačné a certifikačné vzdelávanie upraviť

Zákon 296/2010 Z.z. ustanovuje zoznam špecializačných odboroch a sústavu certifikovaných činností pre sestru.

Špecializačné odbory

Špecializačné odbory s dĺžkou minimálne jeden rok:

 • anestéziológia a intenzívna starostlivosť
 • inštrumentovanie v operačnej sále
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
 • ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 • ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie
 • ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
 • ošetrovateľská starostlivosť v onkológii
 • ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

Špecializačné odbory s dĺžkou jeden rok, po získaní II. vysokoškolského vzdelania v odbore ošetrovateľstvo :

 • ošetrovateľstvo v zdraví pri práci
 • revízne ošetrovateľstvo

Certifikované pracovné činnosti

 • audiometria
 • endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
 • funkčné vyšetrovacie metódy
 • invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy v kardiológii
 • kalmetizácia
 • klasifikačný systém v zdravotníctve
 • ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov
 • ošetrovateľská starostlivosť v hematológii a transfúziológii
 • ošetrovateľská starostlivosť v multikultúrnych komunitách
 • ortoptika a pleoptika
 • paliatívna ošetrovateľská starostlivosť
 • starostlivosť o drogovo závislých
 • sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
 • vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike

Certifikované pracovné činnosti, po získaní II. vysokoškolského vzdelania v odbore ošetrovateľstvo:

 • psychoterapia

Výkon praxe sestry upraviť

Sestra vykonáva ošetrovateľskú starostlivosť na základe svojich kompetencií stanovených vyhláškou 95/2018 Z.z. pomocou ošetrovateľského procesu a stanovuje sesterskú diagnózu podľa vyhláška 306/2005 Z.z.

Sestra okrem zabezpečovania starostlivosti v ambulantnej a ústavnej forme poskytuje starostlivosť aj v domácom prostredí formou ADOS (agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti).

Sestra je právne zodpovedná za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Lekár zodpovedá za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Lekár spolupracuje so sestrou a sú si pri poskytovaní starostlivosti rovnocenný. Nadriadeným sestry je vedúca sestra oddelenia a námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť a nie lekár.

Sestra tiež vedie zdravotnú dokumentáciu, presnejšie jej ošetrovateľskú časť. Za druhú časť, zdravotnú, je zodpvedný lekár.

Zoznam sesterských diagnóz na Slovensku upraviť

Zoznam sesterských diagnóz na území Slovenska ustanovuje vyhláška 306/2005 Z.z., ktorá stanovuje diagnózy používané sestrou, súčet sesterských diagnóz používaných v praxi je 328. Sestra je povinná každému pacientovi pri prijme stanoviť sesterské diagnózy, počas hospitalizácie riešiť stanovené diagnózy a po prepustení pacienta napísať prepúšťaciu ošetrovateľskú správu, kde stanový sesterské diagnózy pri ukončení hospitalizácie pacienta, ktoré musí riešiť sestra všeobecného lekára pacienta alebo agentúrna sestra (sestra pracujúca v ADOS).

Sesterské diagnózy upraviť

 • A 100 - 109 Adaptácia
 • A 110 - 119 Aktivita
 • A 120 - 129 Alergická reakcia
 • B 100 - 109 Bezmocnosť, beznádej
 • D 110 - 119 Dekubit
 • D 110 - 119 Dojčenie
 • D 120 - 129 Dýchanie
 • E 100 - 119 Edukácia a vedomosti
 • I 100 - 109 Intoxikácia
 • I 110 - 119 Izolácia sociálna
 • I 120 - 129 Infekcia
 • K 100 - 109 Komunikácia
 • K 110 - 129 Koža a tkanivá
 • P 100 - 119 Psychické stavy a procesy
 • R 100 - 109 Rast a vývin
 • R 110 - 119 Rodina
 • R 120 - 129 Rola
 • S 100 - 119 Sebaopatera
 • S 120 - 129 Sebakoncepcia
 • S 130 - 139 Sexualita
 • S 140 - 149 Spánok
 • S 150 - 159 Spolupráca
 • T 100 - 109 Telesné tekutiny
 • T 110 - 119 Telesná teplota
 • V 100 - 119 Vyprázdňovanie
 • V 120 - 139 Výživa
 • Z 100 - 119 Zmyslové vnímanie

Sesterská diagnostika vo svete upraviť

Vo svete používajú na diagnostiku deficitov u pacientov rôzne systémy. Buď sú to národné, ako na Slovensku vyhláška 306/2005 Z.z. alebo nadnárodné systémy ako je NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), NIC, NOC, POP (Praxisorientierte Pflegediagnostik) - využíva sa v nemecky hovoriacich krajinách. Každá krajina civilizovaného sveta sa musela zaviazať Medzinárodnej rade sestier (ICN), že bude používať buď národnú alebo nadnárodnú klasifikáciu diagnóz pre prácu sestier.

Referencie upraviť

 1. brat. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 75.
 2. sestra. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 662.
 3. sestra. In: Slovník slovenského jazyka. dostupné online
 4. brat. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Veda, 1997. 943 s. ISBN 80-224-0464-0. S. 73.

Zdroje upraviť