Siločiary alebo vektorové čiary či silokrivky silového poľamyslené čiary (krivky), ktoré určujú smer silového pôsobenia v jednotlivých bodoch priestoru. Inak povedané siločiary sú krivky vo vektorovom poli nakreslené tak, že ich teoretické dotyčnice v každom bode sú zhodné s smerom vektora veličiny poľa v danom bode.

Siločiary magnetického poľa znázornené pomocou železných pilín na papieri

Siločiara je krivka, ku ktorej je v každom jej bode vektor intenzity daného poľa jej dotyčnicou. Siločiara je orientovaná krivka, pričom orientácia zodpovedá orientácii intenzity daného poľa. Siločiary sú kolmé k ekvipotenciálnym plochám (sú to normály ekvipotenciálnych plôch).

Najznámejšie sú magnetické siločiary, ktoré sa nakreslia „samy“ v okolí magnetu pomocou železných pilín. Poskytujú názorný obraz rozdelenia silového poľa v priestore (jeho smeru aj veľkosti). Hoci sú siločiary dvojrozmerné, v skutočnosti je pole, ktoré znázorňujú, priestorové.

Matematickým vyjadrením siločiary je vektorová krivka.

Použitie upraviť

Siločiary sa používajú na grafické znázornenie priebehu silového poľa. Nejčastejšie sa používajú pre zobrazenie elektrického, magnetického resp. gravitačného poľa. Siločiary elektrického poľa sú myslené čiary ktorými znázorňujeme silové pôsobenie elektrického poľa na kladne nabitú časticu v rôznych bodoch poľa.