Skupina živca je minerálna skupina triklinických, monoklinických, alebo rombických tektosilikátov všeobecného vzorca AxBy[AlzSi4-zO8], kde x=0 až 1, y=0 až 1, z=1 až 2. Sú jednými z najvýznamnejších horninotvorných minerálov, keďže sa rozhodujúcou mierou podieľajú na zložení zemskej kôry.

Drúza kryštálov draselných živov

Výskyt a rozdelenie upraviť

 
Fázový diagram stability živcov (An-Ab-Or

Živce sú bežné minerály vyvretých hornín, vyskytujú sa aj v metamorfovaných a usadených horninách. Sú preto najbežnejšími horninotvornými minerálmi. Tvoria až 50 hmotnostných percent zemskej kôry[1]. Do skupiny živcov patria nasledovné minerály:

Využitie a význam upraviť

Živce obohacujú pôdu o minerálne látky, sú dôležitým indexovým minerálom pri rozoznávaní hornín[2]. Používajú sa ako surovina pre keramický a sklársky priemysel, kde sa využívajú ako zdroj alkálií. Vhodné sú preto len draselné a sodné živce, z plagioklasov iba bázické členy radu[3].

Premeny upraviť

Živce ľahko podliehajú rozkladu, napríklad pôsobením fluíd, jednak pri tuhnutí magmy, ako i hydrotermálne. Nie sú odolné ani voči mechanickému zvetrávaniu. Typické reakcie premeny živcov sú kaolinizácia, sericitizácia a saussuritizácia[3]. Produktom ich chemického zvetrávania na povrchu sú ílové minerály.

Referencie upraviť

  1. Krist, E., Krivý, M., 1985: Petrológia. Alfa, Bratislava, 464 s.
  2. Vladár, J., 1982, Encyklopédia Slovenska VI. zväzok T - Ž. Veda, Bratislava, s. 657
  3. a b On-line geologická encyklopedie [online]. geology.cz, 26.8.2008. Dostupné online.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť