Slovenská krajina (1928 – 1938)

Slovenská krajina bol vyšší územnosprávny celok ČSR v rokoch 19281938.

V roku 1938 bol transformovaný na rovnomenné autonómne územie - o ňom pozri v článku Slovenská krajina (1938 – 1939).

Charakteristika

upraviť

Slovenská krajina vznikla 1. júla 1928 spolu s nadobudnutím platnosti krajinského zriadenia v Česko-Slovensku. Jej orgány sú opísané v článku krajinské zriadenie. Krajinské zastupiteľstvo Slovenskej krajiny malo 54 členov, z toho 36 volených a 18 vymenovaných pražskou vládou na návrh krajinského prezidenta. Prvým krajinským prezidentom bol Ján Drobný, člen HSĽS (jeho vymenovanie do tejto funkcie bolo jednou z podmienok vstupu HSĽS do pražskej vlády), a jeho zástupcom Jozef Országh. Krajinský úrad sídlil v Bratislave, v júni 1936 si vytvoril expozitúru v Košiciach.

Prvé voľby zastupiteľstva sa konali 2. decembra 1928, jeho prvé zasadnutie sa konalo v bratislavskom Župnom dome v januári 1929. Druhé voľby sa konali v roku 1935. So vznikom Slovenskej krajiny na Slovensku zanikli župy, okresy však ostali.

Právne predpisy

upraviť

Autonómna Slovenská krajina bola ustanovená zákonom č. 125/1927 Sb. z. a n. zo dňa 14. júla 1927 o organizácii politickej správy, účinným od 1. júla 1928.[1] Tento zákon novelizoval zákon č. 126/1920 Sb. z. a n. zo dňa 29. februára 1920 o zriadení župných a okresných úradov v republike Československej[2] tak, že dovtedajšie župné usporiadanie Slovenska a Podkarpatskej Rusi (v Čechách, na Morave a v Sliezsku sa nerealizovalo) bolo nahradené zriadením štyroch krajinských správnych obvodov – Českej, Moravskosliezskej, Slovenskej a Podkarpatskoruskej krajiny – teda krajinským zriadením.[3]

Referencie

upraviť
  1. Zákon č. 125/1927 Sb. z. a n. ze dne 14. července 1927 o organisaci politické správy. Sbírka zákonů a nařízení státu československého. 12. sprna 1927, rok 1927, částka 57, s. 1449-1478.
  2. Zákon č. 126/1920 Sb. z. a n. ze dne 29. února 1920, o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé. Sbírka zákonů a nařízení státu československého. 11. března 1920, částka XXIX, s. 291-306.
  3. VOLKO, Viliam – KIŠ, Miloslav. Stručný prehľad vývoja územného a správneho členenia Slovenska [online]. Bratislava : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor koordinácie a modernizácie verejnej správy, 2007, s. 41.