Slovné spojenie môže znamenať aj ustálené slovné spojenie.

Slovné spojenie je skupina za sebou nasledujúcich slov, ktoré môžu vykonávať niekoľko funkcií, môžu vstupovať do rozličných vonkajších a vnútorných vzťahov.

Sú dva druhy slovných spojení:

Slovné spojenia oboch typov sa riadia rovnakými zákonitosťami syntaxe. Základné dva faktory umožňujúce vstupovanie slov do slovných spojení sú lexikálna a gramatická valencia.

Štruktúra slovných spojení upraviť

Klasifikácia podľa slovnodruhovej príslušnosti a poradia členov:

 • verbálno-nominálne spojenia (to see something)
 • verbálno-prepozitívno-nominálne spojenia (to see to something)
 • atď.

Klasifikácia podľa syntaktickej funkcie celého spojenia:

Klasifikácia podľa syntaktického vzťahu medzi členmi:

 • predikatívne slovné spojenie: John works. He went.
 • neprediktívne slovné spojenie:
  • subordinatívne: a red flower, a man of wisdom (red, of wisdom - podriadené členy)
  • koordinatívne: women and children, day and night, do or die

Význam slovných spojení upraviť

Podobne ako slová aj slovné spojenia majú:

 • A) lexikálny význam
 • B) gramatický význam

Lexikálny význam upraviť

Lexikálny význam slovného spojenia je spojením lexikálnych významov členov slovného spojenia (a red flower = red + flower).

Pri polysémantických slovách významy jednotlivých členov slovného spojenia sú vzájomne od seba závislé, význam celku prevažuje nad jednotlivými významami členov (napr. a blind1 man1 = unable to see(slepý), man1 = a human being(človek) a blind2 copy = blind= illegible (nečitateľný), man2 and wife= man= husband, taktiež- blind= slepý človek, slepá ulička, slepá vášeň, slepý náboj).

Pri monosémantických slovách tiež význam celku prevažuje nad sumou významov členov - pr. atomic weight(atómová hmotnosť) - atomic warefare (atómová vojna)

Taktiež štylistické zaradenie slovného spojenia môže byť iné ako je štylistické zaradenie jeho zložiek:

 • old, boy - neutrálne
 • old boy(oslovenie-priateľko) - informal, old-fashioned
 • big, cheese - neutrálne
 • big cheese - an important person (veľké zviera)- colloquial/slang

Gramatický význam upraviť

Gramatický význam je význam gramatickej skladby slovného spojenia. Napr.:

Ship sails - lodné plachty (Adj+N), loď pláva (N+Vfin, pošlite plachty (V+N)
School children: školáci (Adj+N), škoľte deti (V+N)

Gramatický význam nesie v sebe určitý sémantický obsah, ktorý nemusí byť závislý od lexikálneho významu konkrétnych slov.

Vzťah lexikálneho a gramatického významu upraviť

Sú od seba závislé a od seba neoddeliteľné, možno to najlepšie pozorovať pri zámernom porušení kolokability (napr. zo štyl. dôvodov): all the sun long - all the day/night/week long - zovšeobecnenie štrukturálneho významu časovej jednotky.

Čím je gramatická štruktúra jednoduchšia tým je sémantická zložitejšia a naopak.

Motivácia slovného spojenia upraviť

Delenie:

 • motivované slovné spojenia : význam celku je odvoditeľný z čiastkových lexikálnych významov zložiek a gramatického významu spojenia - a red flower= RED + FLOWER/ vlastnosť + substancia
 • nemotivované slovné spojenia : nemajú túto vlastnosť - sú to ustálené slovné spojenia ( frazeologizmy) - red tape = RED + TAPE /vlastnosť + substancia ALE = byrokratické metódy, papierovanie (je nepočitateľné)

Stupne motivácie - od úplnej cez jej rôzne stupne až k nulovej :

100% black dress - čierne šaty
50% black market -čierny trh - nezákonný obchod
0% black death - mor (14.stor.)