Smernica o biotopoch

Smernica o biotopoch (celým názvom Smernica rady č. 92/43 / EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín) je smernica Európskej únie týkajúca sa ochrany rastlín, živočíchov a životného prostredia.

Na jej základe sa vyhlasujú územia európskeho významu známe ako Natura 2000.

Účelom smernice je ochrana asi 220 typov biotopov a asi 1000 druhov rastlín a živočíchov. Na Slovensku sa vyskytuje 66 európsky významných biotopov, vrátane 23 tzv. prioritných.

Biotopy

upraviť

Medzi biotopy (sú vymenované v prílohe I) patria napr. rašeliniská, vápencové bučiny, alpínske vresoviská alebo ústia riek do mora. Zdôraznené sú tu prioritné biotopy, ktoré sú ohrozené vymiznutím - napr. Napr. Pobrežné lagúny a rašelinové lesy.

Chránené druhy

upraviť

Medzi chránené druhy rastlín a živočíchov (sú vymenované v prílohách II, III a V) patrí napr. rys ostrovid, mihuľa riečna alebo narcis žltý. Aj tu sú obzvlášť vymenované tzv. Prioritné druhy, tj. Ohrozené druhy, za zachovanie ktorých má Európska únia osobitnú zodpovednosť - napr. medveď hnedý alebo vretenica (Vipera schweizeri).

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť