Smrtnosť (iné názvy: letalita, letálnosť) je demografický ukazovateľ, ktorý je vyjadrený spravidla percentuálne ako podiel počtu zomretých na určitú chorobu k počtu osôb postihnutých touto chorobou[1], alebo ako počet osôb zomretých na určitú chorobu z 1 000 osôb postihnutých touto chorobou[2][3].[4]

Spolu s chorobnosťou (morbiditou) a úmrtnosťou (mortalitou) patrí k ukazovateľom vyjadrujúcim kvantitatívne pomery v spoločnosti postihnutej určitou infekčnou chorobou. Chorobnosť vyjadruje pomer počtu postihnutých určitou chorobou k počtu (ohrozených) obyvateľov, úmrtnosť pomer počtu zomretých na určitú chorobu k počtu všetkých (ohrozených) obyvateľov, avšak smrtnosť sa týka len osôb, u ktorých sa výskyt príslušnej choroby potvrdil.[5] Zatiaľ čo úmrtnosť vyjadruje situáciu z hľadiska frekvencie úmrtí v populácii, smrtnosť má význam pri stanovovaní prognózy danej choroby.[1]

Napr. ak z populácie s veľkosťou 1 000 000 osôb na danú chorobu ochorie 150 000 osôb, chorobnosť predstavuje 15 %. Ak z týchto 150 000 chorých zomrie 8 000 osôb, úmrtnosť predstavuje 0,8 % a smrtnosť 5,3 %.

Referencie upraviť

  1. a b „letalita“, Velký lékařský slovník, Praha: Maxdorf, c2020, http://lekarske.slovniky.cz/pojem/letalita, dost. 2020-04-09 
  2. „smrtnost“, Malá československá encyklopedie, V. svazek, Pom – S (1. vyd.), Praha: Academia, 1987, str. 715 . „počet osob zemřelých na určitou nemoc z 1 000 osob onemocnělých touto nemocí“.
  3. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „letalita“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6 
  4. Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára, edi. (2011), „letalita“, Slovník súčasného slovenského jazyka, H – L (1. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 978-80-224-1172-1 
  5. Strimpl, Václav (1936), Epidemiologie, Řada spisů lékařských, sv. 5, V Praze: Melantrich, str. 101, http://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:af1360a0-e7ad-11e6-8a71-005056827e52?page=uuid:43d05700-f7b4-11e6-bff9-005056825209, dost. 2020-04-09 

Pozri aj upraviť