Otvoriť hlavné menu

Sociálna práca je v užšom slova zmysle priamy, zámerný a pripravený kontakt sociálneho pracovníka a klienta s cieľom stanoviť sociálnu diagnózu a realizáciu sociálnej terapie.

V širšom slova zmysle zahŕňa tiež sociálne technické opatrenia (poskytnutie služieb a dávok sociálnej starostlivosti), účelné a odborné využívanie odborných nálezov, posudkov, rozhodnutí a spoluprácu s inými odborníkmi v oblasti starostlivosti o človeka.

Obsah

DelenieUpraviť

 • Druhy sociálnej práce:
  • preventívna SP: aktivity a metódy práce sú využívané s cieľom predchádzať nežiaducim, negatívnym a sociálno patologickým javom, ktoré by mohli narušiť harmonický vývoj jedinca (vzdelávanie, osveta, poradenské služby, depistáž a vhodná legislatíva)
  • kuratívna SP: sa zaoberá liečbou, zmierňovaním a odstraňovaním vzniknutých sociálno patologických javov (sociálna pomoc, štátne sociálne dávky, sociálne služby, represívne a direktívne sociálne opatrenia, sociálne poradenstvo)
  • rehabilitačná SP: súhrn opatrení, zameraných na odstránenie alebo zmiernenie dôsledkov negatívnych sociálnych javov jedinca
 • Z aspektu počtu sociálnych klientov môže byť:
  • Individuálna: práca s jedným klientom, realizovaná vo všetkých etapách sociálnej práce
  • Skupinová: realizovaná s väčším počtom klientov, pri ktorej sa využívajú špecifiká skupinovej práce v prospech jednotlivcov a celej skupiny
  • Komunitná: predstavuje prácu s regionálnou (sídelnou) komunitou s typickými väzbami s cieľom zapojiť členov komunity do procesu odstraňovania nežiaducich javov v komunite

ŠtúdiumUpraviť

ReferencieUpraviť

 1. Sociálna práca [online]. EUNIS-SK, [cit. 2016-04-12]. Dostupné online.

ZdrojUpraviť