Sociálne zabezpečenie

Sociálne zabezpečenie je v širšom zmysle súbor inštitúcií, zariadení a činností na predchádzanie, zmierňovanie a odstraňovanie ťaživých sociálnych situácií občanov, ktorí v dôsledku sociálnej situácie uznanej štátom takú pomoc potrebujú.

V užšom zmysle to bol na Slovensku systém, ktorý do roku 2004 predchádzal dnešnému sociálnemu poisteniu. Naposledy sa riadil zákonom 100/1988 Zb. v platnom znení. Delil sa na:

  • dôchodkové zabezpečenie (dnes dôchodkové poistenie)
  • sociálnu starostlivosť
  • nemocenské poistenie samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb SZČO
  • zabezpečenie občanov vykonávajúcich službu v ozbrojených silách alebo civilnú službu a členov ich rodín štátnymi dávkami.

Sociálne zabezpečenie sa skladá z: 1. sociálne poistenie, 2. sociálna pomoc, 3. sociálna podpora.