Sociologický výskum

Sociologický výskum je cieľavedomo organizovaný a účelne vymedzený celok bádateľských úkonov. ktorých cieľom je preskúmať vybraný výsek sociálnej skutočnosti s použitím empirického materiálu.

Sociologický výskum sa vyznačuje systematickosťou, cieľavedomosťou, plánovitosťou a prepracovanosťou. Je nástrojom a prostriedkom sociologického poznávania.

Výskumný postup pozostáva väčšinou z týchto základných krokov:

1. vymedzenie výskumného problému,
2. štúdium literatúry,
3. formulácia výskumných hypotéz,
4. voľba metodiky výskumu,
5. zber empirických údajov,
6. analýza zozbieraných údajov,
7. formulácia záverov.

Medzi základné výskumné otázky patria:

a) faktické otázky (aký sociálny jav sa vyskytol),
b) komparatívne otázky (kde sa jav vyskytol),
c) vývojové otázky (kedy sa jav vyskytol),
d) teoretické otázky (prečo sa jav vyskytol).

Sociologický výskum sa začína voľbou výskumného problému a formuláciou pojmového rámca, nasleduje výber skúmaného súboru a výber metódy zberu dát. Po zbere dát v teréne nasleduje kontrola a čistenie dát pred zápisom do elektronickej podoby, potom analýza, interpretácia a prezentácia výsledkov a záverov výskumu.