Otvoriť hlavné menu

Spojka alebo konjunkcia je neohybný slovný druh, ktorý vyjadruje syntaktický vzťah medzi vetami v súvetí alebo medzi vetnými členmi v jednoduchej vete.

Spojky patria medzi spájacie výrazy, čo je širší pojem zahŕňajúci napríklad aj vzťažné opytovacie zámená (ktorý...) a isté príslovky (kedy...).

DelenieUpraviť

Delenie 1:

Delenie 2:

Delenie 3:

Podraďovacie spojky (podobne ako iné spájacie výrazy) môžu mať pri sebe v hlavnej vete tzv. t-ový výraz (napr. preto ...(,aby); ...to (,že), ...dovtedy(, kým) ).