Spoločenstvo obcí (franc. Communauté de communes) je vo Francúzsku označenie pre zväzok obcí. Obce spoločne vytvárajúce rámec, v ktorom môžu spoločne riešiť komunálne úlohy. V roku 2009 bolo vo Francúzsku 2 406 týchto Spoločenstiev obcí, ktoré zahrňovali 27,5 miliónov obyvateľov.

Právny status upraviť

Podľa platných ustanovení Code général des collectivités territoriales (Všeobecného zákonníka o územných korporáciách) je Spoločenstvo obcí verejná inštitúcia v medzikomunálnej spolupráci, ktorú tvorí niekoľko obcí, a ktorá zahrnuje súvislý priestor bez enklávy. Aj potom, kedy toto ustanovenie vstúpilo v platnosť, môžu už skôr založené spoločenstvá obcí, ktoré netvoria jednoliate územie, existovať aj naďalej.

Založenie nového spoločenstva môže iniciovať jeden či viac obecných radných z dotyčných obcí, ale môže ho tiež iniciovať zástupca štátnych orgánov, prefekta v čele departementu, v ktorom tieto obce ležia. V tomto druhom prípade treba súhlas departemálnej komisie medzikomunálnej spolupráce. Nové spoločenstvo potvrdzuje svojim výnosom prefekt, pokiaľ založenie odsúhlasia obecní zastupitelia v minimálne dvoch tretinách dotknutých obcí s najmenej polovicou obyvateľov budúceho spoločenstva alebo aspoň polovica obcí s najmenej dvoma tretinami obyvateľov. Spoločenstvo obcí môže byť vytvorené na dobu neurčitú, alebo len na obmedzenú dobu.

Orgány upraviť

Spoločenstvo obcí riadi rada spoločenstva (conseil communautaire), ktorej členovia sú volení obecnými radami. Rozdelenie kresiel sa určuje buď podľa jednomyseľného súhlasu členských obcí, alebo sú pridelené proporcionálne v pomere k počtu obyvateľov obcí. V oboch prípadoch musí mať každá zúčastnená obec aspoň jedného zástupcu a naopak môže mať nanajvýš polovicu členov.

Kompetencie a financovanie upraviť

Spoločenstvá obcí preberajú v každom prípade kompetencie zúčastnených obcí v otázkach územného plánovania a hospodárskeho rozvoja presahujúce jednotlivé obce. Okrem toho musia prevziať aspoň jednu kompetenciu z oblastí ochrany životného prostredia, bytovej politiky, výstavby a údržby ciest a odvozu odpadkov či výstavby a údržby základných škôl, kultúrnych a športových zariadení. K vymedzeniu a predaniu právomocí na spoločenstvo je potreba rovnakého súhlasu ako v prípade jeho založenia.

Spoločenstvo obdrží príjmy z dane z nehnuteľností, dane z bývania, živnostenskej dane. Ďalšie finančné prostriedky získa z daní a poplatkov určených k plneniu úloh, ktoré boli na spoločenstvo prenesené.

Pozri aj upraviť

  • Spoločenstvo aglomerácie (Communauté d'agglomération) – je zväz obcí, ktorý musí mať minimálne 50 000 obyvateľov a aspoň jedna z obcí minimálne 15 000 obyvateľov alebo byť sídlom prefektúry.
  • Spoločenstvo miest (Communauté urbaine) – je zväz obcí okolo metropolitnej oblasti veľkých miest.

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť