Katastrálny odbor okresného úradu

(Presmerované z Správa katastra)

Katastrálny odbor okresného úradu (od roku 2002 do septembra 2013 samostatný úrad pod názvom Správa katastra) je odbor okresných úradov na Slovensku, ktorý pre územie daného okresu [1]:

 • a) rozhoduje v katastrálnom konaní,
 • b) zapisuje práva k nehnuteľnostiam,
 • c) spravuje a aktualizuje kataster v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom na základe ohlásených zmien, zmien zistených pri prešetrovaní údajov katastra, zmien zistených pri revízii údajov katastra a zmien zistených pri obnove katastrálneho operátu; kataster spravuje a aktualizuje v súčinnosti s vlastníkmi, s inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi orgánmi,
 • d) vydáva verejné listiny, ktoré potvrdzujú práva a povinnosti k nehnuteľnostiam, ako aj iné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľností,
 • e) kontroluje geodetické a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa majú prevziať do katastra, a overuje geometrické plány,
 • f) spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde,
 • g) prejednáva priestupky proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra a v konaní o porušení poriadku na úseku katastra právnickými osobami,
 • h) spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu,
 • i) poskytuje informácie z katastra,
 • j) overuje kópie alebo rovnopisy verejných listín alebo iných listín, na ktorých základe sa má vykonať zápis v katastri, ako aj kópie geometrických plánov pre potreby správy a aktualizácie katastra v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom,
 • k) rozhoduje v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri.

DejinyUpraviť

Do roku 2001 činnosť dnešných katastrálnych odborov vykonávali katastrálne úrady. V roku 2002 vznikli "Správy katastra" (ktoré neboli súčasťou vtedajších obvodných úradov) na základe novely zákona č. 162/1995 Z.z. (katastrálny zákon), ktorý upravoval ich fungovanie a postavenie. Od októbra 2013 sa agenda Správ katastra stala súčasťou okresných úradov a v zákone sa preto odvtedy označujú jednoducho ako "okresné úrady"; v praxi ide presnejšie o katastrálne odbory okresných úradov. Agenda katastrálnych odborov okresných úradov je zhodná s agendou dovtedajších Správ katastra.

ReferencieUpraviť

 1. zákon č. 162/1995 Z.z. (katastrálny zákon) v znení platnom od októbra 2013

Externé odkazyUpraviť