Sterilizácia (mikrobiológia)

Sterilizácia je fyzikálny alebo chemický postup, pomocou ktorého sa v danom prostredí, predmete alebo zariadení zničia všetky mikroorganizmy – baktérie, vírusy, huby, vrátane spór. Sterilizácia sa využíva najmä v zdravotníctve, kde zabezpečuje sterilitu zdravotníckych pomôcok a liečiv. Sterilizované predmety sú zväčša uložené vo vhodných obaloch, ktorý ich chráni pred sekundárnou kontamináciou.

Autokláv, jeden z prístrojov používaných pri sterilizácii.

Výsledkom sterilizácie je sterilita, čiže neprítomnosť životaschopných mikroorganizmov. Dosahuje sa pôsobením letálnych fyzikálnych alebo chemických faktorov alebo ich kombinovaním.

Druhy sterilizácie:

  1. plameňom – zohriatie kontaminovaného predmetu do žerava nad liehovým alebo plynovým kahanom
  2. teplom – suchým (sušiarne 170 – 180 °C) alebo vlhkým (v prúde pary) teplom do 60 minút
  3. frakčná sterilizácia (alebo tintalizácia) – materiál sa uvedie do bodu varu
  4. chemická sterilizácia – chemické látky musia byť prchavé (etylénoxid, β-propiolaktón)
  5. sterilizácia filtráciou – len kvapaliny; filtráciou nemožno odstrániť vírusy; membránové filtre z celulózy alebo mikrocelulózy, filtre so zmesou azbestu a celulózy, filtre z tavenín jemných sklenených čiastočiek, filtre z neglazurovaného porcelánu