Svetová literatúra

Svetová literatúra je hypotetický štruktúrny celok, ktorý vzniká v procese vzájomného pôsobenia národných literatúr, jednotlivých spojov, vplyvov a navzájom sa nezávisle vyvíjajúcich tendencií, smerov a prúdov v istých obdobných historickospoločenských a kultúrnych podmienkach; dospieva sa k nemu cestou komparácie jednotlivých národných literatúr a kultúrnych celkov. Pojem svetovej literatúry razil po prvý raz J. W. Goethe a myslel ním vzájomné spojitosti kultúrnych oblastí, vznikajúce historicky v dôsledku zväčšujúcich sa možností vzájomnej komunikácie a výmeny kultúrnych statkov.

Medzi najstaršie diela svetovej literatúry patrí Kniha premien, Gilgameš, Achnaton: Hymnus na slnko, Š-ťing, Žalmy, Homér: Odyseia, Hesiodos: Práce a dni.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.