Swap (iné názvy: swapový obchod, swapová operácia, swapový kontrakt; zriedkavo výmena [1] ; z angl. "swap - vzájomná výmena") je termínová zmluva, ktorou sa dva ekonomické subjekty zaväzujú vymeniť si medzi sebou buď dohodnuté predmetné aktíva alebo finančné toky za vopred pevne stanovených podmienok.

Druhy upraviť

Úrokový swap (IRS - interest rate swap): jeden z najčastejšie uzatváraných druhov swapových obchodov, ktoré ekonomické subjekty využívajú najmä na optimalizáciu svojich aktív a pasív. Je to termínová zmluva, v ktorej sa subjekty zaväzujú previesť si predom dohodnuté finančné toky odpovedajúce úrokovým platbám za teoreticky si vzájomne poskytnuté rovnako veľké úvery, denominované v rovnakej mene. To znamená, že si medzi sebou vyplatia iba rozdiel dohodnutých úrokov, nikto nikomu nedlží istinu.

Menový swap (currency swap): subjekty si vzájomne vymenia úrokové platby denominované v dvoch rôznych menách, pričom na začiatku a na konci dochádza i k výmene nominálnych hodnôt podkladových mien za dohodnutý kurz.

Devízový swap (foreign exchange swap): na začiatku sa nakúpi jedna mena proti druhej mene za aktuálny spotový kurz; následne v okamihu splatnosti kontraktu realizovaný spätný predaj potom prebehne za vopred dohodnutú termínovú cenu.

Referencie upraviť