Synonymický slovník slovenčiny

Synonymický slovník slovenčiny je rozsiahly[1] synonymický slovník (slovník lexikálnych synoným) slovenského jazyka. Vyšiel v 3. vydaniach v rokoch 1995, 2000 a 2004 vo vydavateľstve Veda.

Autori upraviť

Jeho autormi sú: Alena Anettová, Ingrid Hrubaničová, Štefan Michalus, Emil Pícha, Mária Pisárčiková, Matej Považaj, Eva Tibenská a na vypracovaní koncepcie diela majú veľký podiel aj doc. František Kočiš a Ján Doruľa.[1]

Charakteristika upraviť

Za predchodcov možno považovať „Príručný slovník diferenciálny a synonymický Jána Garaja (1937) a školský Malý synonymický slovník M. Pisárčikovej a Š. Michalusa (1973), ktorý vyšiel v šiestich vydaniach.“[2] Ide o prvý rozsiahlejší synonymický slovník v slovenčine. Obsahuje okolo 40 000 abecedne usporiadaných heslových statí, z čoho je 30 000 odkazových hesiel. Za synonymá slovník považuje nielen slová významovo úplne totožné, ale aj slová, ktorú sú len významovo blízke. Tieto významovo blízke slová sa dajú v texte spoznať tak, že za nimi (na rozdiel od významovo úplne totožných slov) v texte nasleduje komentár v zátvorke, ktorý upresňuje ich význam.[1]

Slovník nie je kodifikačná príručka.[3]

Pramene upraviť

Autori vychádzali z najmä z Peciarovho Slovníka slovenského jazyka (1959 – 1968), Krátkeho slovník slovenského jazyka (1987), Malého synonymického slovníka M. Pisárčikovej a Š. Michalusa (1973), Česko-slovenského slovníka (1979) a niektorých ďalších slovníkov terminologického a prekladového typu a doplnkovo zo Slovenského slovníka z literatúry aj nárečí K. Kálala a M. Kálala (1923) a Príručného slovníka diferenciálneho a synonymického J. Garaja (1937). Novšia lexika bola zachytená excerpciou súčasnej umeleckej literatúry, publicistiky a odbornej literatúry.[4]

Hodnotenie upraviť

 • „vydanie Synonymického slovníka slovenčiny hodnotíme ako veľmi potrebné a záslužné a autorskému kolektívu vyslovujeme vďaku za um a úsilie, ktoré do tohto pozoruhodného lexikografického diela vložil. Synonymický slovník slovenčiny dobre reprezentuje slovenskú jazykovú lexikografiu i slovenskú jazykovedu. Je dobre, že práve v súčasných pohnutých časoch vyšlo tlačou také závažné dielo o slovnej zásobe slovenčiny, ako je Synonymický slovník slovenčiny. Je to hodnotný odborný aj kultúrny čin, ktorý navyše ukazuje, že práca na všestrannom výskume a opise nášho národného jazyka sa napriek mnohým nepriaznivým okolnostiam, v ktorých sa ocitla naša veda, nezastavila a že jazykovedci opätovne prinášajú presvedčivý dôkaz o svojom činorodom vzťahu k nášmu materinskému jazyku.“[5]
 • „…je treba obdivovať výkon slovenských lexikografov, ktorí sa na roky ponorili do tejto obtiažnej a záslužnej práce a dosiahli veľmi uspokojivé výsledky. Nepochybujeme o tom, že ich dielo uvítala slovenská lingvistická i kultúrna verejnosť.“[6]

Referencie upraviť

 1. a b c Synonymický slovník slovenčiny - textová časť [online]. slovniky.juls.savba.sk, [cit. 2017-10-23]. Dostupné online. Archivované 2017-08-28 z originálu.
 2. PISÁRČIKOVÁ, Mária. Synonymický slovník dokončený. Kultúra slova (Bratislava; Martin: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV; Vydavateľstvo Matice slovenskej), 1994, roč. 28, čís. 3, s. 145-148. Dostupné online [cit. 2017-10-23]. ISSN 0023-5202.
 3. Zdroje pozri v článku kodifikačná príručka.
 4. PISÁRČIKOVÁ, Mária, et al. Synonymický slovník slovenčiny. 2. opr. vyd. Bratislava : Veda, 2000. 998 s. ISBN 80-224-0585-X. S. 11.
 5. KAČALA, Ján. Nad Synonymickým slovníkom slovenčiny. Kultúra slova (Bratislava; Martin: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV; Vydavateľstvo Matice slovenskej), 1996, roč. 30, čís. 1, s. 9-16. Dostupné online [cit. 2017-10-23]. ISSN 0023-5202.
 6. FILIPEC, Josef. Nový synonymický slovník slovenský. Naše řeč (Praha: Academia), 1996, roč. 79, čís. 4, s. 215-218. Dostupné online [cit. 2017-10-23]. ISSN 0027-8203.

Bibliografický odkaz upraviť

 • PISÁRČIKOVÁ, Mária, et al. Synonymický slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1995. 998 s. ISBN 80-224-0427-6.
 • PISÁRČIKOVÁ, Mária, et al. Synonymický slovník slovenčiny. 2. opr. vyd. Bratislava : Veda, 2000. 998 s. ISBN 80-224-0585-X.
 • PISÁRČIKOVÁ, Mária, et al. Synonymický slovník slovenčiny. 3. nezm. vyd. Bratislava : Veda, 2004. 998 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0801-8.