Taxonomická úroveň

(Presmerované z Taxonomická kategória)

Taxonomická úroveň alebo taxonomická kategória (iné názvy: kategória, hierarchická úroveň, klasifikačná kategória, klasifikačná úroveň, zriedkavo stupeň; angl. (taxonomic) rank) je abstraktný termín v taxonómii všeobecne označujúci postavenie taxónu v (niektorej) taxonomickej hierarchii, inými slovami úroveň v hierarchickej klasifikácii.

V Medzinárodnom kóde botanickej nomenklatúry[1] sa v slovenskom preklade označuje termínom hierarchická úroveň (angl. rank). Anglický pojem „ranking“ potom znamená zaradenie určitého taxónu do klasifikačnej (kategoriálnej) úrovne.

O rozdiele pojmov taxón a taxonomická úroveň pozri pod taxón.

Základné taxonomické kategórie

upraviť
Základné taxonomické kategórie viacjazyčne (zoológia a botanika)
slovenčina latinčina angličtina nemčina španielčina francúzština japončina čínština
ríša regnum kingdom Reich reino règne 界 (kai) 界 (jiè)
kmeň1 phylum phylum Stamm filo phylum 門 (mon) 门 (mén)
oddelenie2 divisio division Abteilung división embranchement 門 (mon) 门 (mén)
trieda classis class Klasse clase classe 綱 (kō) 纲 (gāng)
rad ordo order Ordnung orden ordre 目 (moku) 目 (mù)
čeľaď familia family Familie familia famille 科 (ka) 科 (kē)
rod genus genus Gattung género genre 属 (zoku) 属 (shǔ)
druh species species Art especie espèce 種 (shu) 种 (zhǒng)
Poznámky
1 Používané v zoológii, v botanike pravidlami postavené na rovnakú úroveň s oddelením. 2 Preferované v biológii pred kategóriou kmeň, ktorá sa považuje za identickú.

Predpony

upraviť

Na presnejšie určenie zaradenia sa používajú najmä predpony. Napríklad predpona nad- (super- v lat.) označuje úroveň "nad" v hierarchii, predpona pod- (sub- v lat.) označuje úroveň "pod". V zoológii predpona infra- označuje úroveň nižšiu ako pod-.

Napríklad:

 • nadtrieda
 • trieda
 • podtrieda
 • infratrieda

Zoznam predpôn, ktoré sa zvyknú používať (v zátvorke po latinsky):

 • magn- (magn-)
 • nad- (super-)
 • supra- (supra-)
 • "mid-" (?) [mid- je v angličtine]
 • mir- (mir-)
 • grand- (grand-) [niekedy býva grand- pred mir-]
 • spolu-/skupina... (con-)
 • - (bez predpony)
 • giga- (giga-)
 • mega- (mega-)
 • hyper- (hyper-)
 • polo- (semi-)
 • polopod- (semisub-)
 • pod- (sub-)
 • infrapod- (infrasub-)
 • inter- (inter-)
 • infra- (infra-)
 • parv- (parv-)

Koncovky

upraviť

Mená taxónov vyšších ako rod sa odvodzujú od typizujúceho taxónu najbližšej hlavnej nižšej úrovne (pre meno podčeľade alebo čeľade z mena rodu, pre meno podradu alebo radu z mena čeľade) oddelením pôvodnej koncovky a pridaním koncovky novej.

Latinské koncovky

upraviť

Pre latinské názvy sú tieto koncovky uvedené v nasledujúcej tabuľke. Kým pravidlá botanickej a mykologickej nomenklatúry definujú spôsob tvorby týchto mien až do úrovne oddelení, pravidlá zoologické idú len do úrovne nadčeľade. V nomenklatúre baktérií sú zatiaľ tieto pravidlá stanovené len do úrovne radu.

Koncovky mien vyšších taxónov
Taxonomická kategória rastliny riasy huby živočíchy baktérie
oddelenie1 —phyta —phyta —mycota    
pododdelenie —phytina —phytina —mycotina    
trieda —opsida —phyceae —mycetes   —ia2
podtrieda —idae —phycidae —mycetidae   —idae2
rad —ales —ales —ales —formes3 —ales
podrad —ineae —ineae —ineae   —ineae
nadčeľaď —acea     —oidea  
čeľaď —aceae —aceae —aceae —idae —aceae
podčeľaď —oideae —oideae —oideae —inae —oideae
skupina —eae —eae —eae —ini —eae4
podskupina —inae —inae —inae —ina —inae
Poznámky
1 V zoológii je na tejto taxonomickej úrovni kmeň; v botanike je kmeň alebo oddelenie, ale oddeleniu sa dáva prednosť. 2 Nedefinované v Kóde nomenklatúry baktérií, iba navrhované. 3 Len pre vtáky a ryby. 4 Používanie tejto taxonomickej úrovne pre baktérie sa neodoporúča.

Všetky taxonomické kategórie

upraviť

Nasleduje zoznam (takmer) všetkých vyskytujúcich sa taxonomických kategórií.

Návod na čítanie:

 • Úplný zoznam je uvedený v treťom stĺpci tabuľky (číta sa od hora dole a zľava doprava). Pre prehľadnosť je rozdelený podľa "hlavných" taxonomických kategórií, ktoré sú uvedené v prvom a druhom stĺpci.
 • Názvy vyskytujúce sa viackrát v inom význame sú rozlíšené číslami v zátvorke.
 • Lomka oddeľuje synonymá.
 • Niektoré názvy sú ponechané v angličtine alebo latinčine (v úvodzovkách).
 • Na úrovni pod poddruhom sa presné poradie niektorých taxononomických kategórií často líši podľa zdroja.
Slov. názov "hlavnej" kategórie Lat. názov "hlavnej" kategórie Susedné kategórie (vrátane „hlavnej“ kategórie)
doména regio naddoména, doména, poddoména, infradoména
impérium imperium impérium
sústava - sústava
ríša regnum nadríša, supraríša, „midkingdom“, "conregnum" (lat.; angl. kingdom group), ríša, podríša, „interkingdom,“ infraríša
vývojový stupeň - vývojový stupeň
skupina (1) - skupina (1)
vývojová vetva - vývojová vetva
skupina (2) - skupina (2)
línia (1) linea línia (1)
A) oddelenie (1) divisio (1) oddelenie, pododdelenie, infraoddelenie
B) kmeň phylum nadkmeň, suprakmeň, „midphylum“, kmeň, oddelenie (2), podkmeň, infrakmeň
okruh cladus okruh (čes. kruh, nem. Kreis)
trieda classis nadtrieda, stupeň, "conclassis" (lat., angl. class group), trieda, podtrieda, infrapodtrieda, infratrieda, parvtrieda
divisio (2) divisio (2) superdivisio (2), divisio (2), subdivisio (2), infradivisio (2)
časť/sekcia (1) sectio (1) časť/sekcia (1), čiastka/podsekcia (1)
skupina (3) - skupina (3), podskupina (3)
légia legio nadlégia, légia, podlégia, infralégia
kohorta (1) cohors nadkohorta, kohorta, podkohorta, infrakohorta
divisio (3) divisio (3) superdivisio (3), divisio (3), subdivisio (3), infradivisio (3)
rad ordo magnrad, nadrad, mirrad, séria (1), podséria (1), grandrad, "conordo" (lat., angl. order group), rad, gigarad, megarad, hyperrad, polorad, polopodrad, podrad, infrarad, parvrad (niekedy býva grandrad pred mirradom)
séria (2) series (2) séria (2), podséria (2)
časť/sekcia (2| sectio (2) časť/sekcia (2), čiastka/podsekcia (2)
?falanga falanx ?falanga
kohorta (2) cohors kohorta (2)
čeľaď familia nadčeľaď, "confamilia" (lat., angl. „family group“), čeľaď, "consubfamilia" (lat., angl.„subfamily group“), podčeľaď, infrapodčeľaď, infračeľaď
skupina/tribus/zhluk/zoskupenie tribus nadskupina/nadtribus/nadzhluk/nadzoskupenie, skupina/tribus/zhluk/zoskupenie, podskupina/skupinka/podtribus/podzhluk/podzoskupenie, infraskupina/infratribus/infrazhluk/infrazoskupenie
rod genus nadrod, "congenus" (lat., angl. „genus group“), rod, podrod, infarrod
časť/sekcia (3) sectio (3) nadčasť/nadsekcia (3), časť/sekcia (3), čiastka/podsekcia (3), infračasť/infrasekcia (3)
séria (3) series (3) nadséria, séria (3), podséria (3), infraséria
druh species naddruh, komplex druhov, skupina druhov ("conspecies", angl.species group), zoskupenie/agregát druhov, synkleptón, druh, allodruh, polodruh, mikrodruh, kleptón, zoskupenie(/agregát) poddruhov(/plemien (1)), poddruh(/plemeno (1)), infrapoddruh (/infraplemeno), infradruh
skupina (4) - skupina (4)
plemeno (2) gens skupina plemien, sekcia plemien, plemeno
ráz - ráz
populácia populatio populácia
mutácia mutatio mutácia
odroda (1) /varieta varietas spoluodroda/konvarieta/skupina variet ("convarietas"), nadodroda/nadvarieta, odroda/varieta, pododroda/podvarieta, infraodroda/infravarieta
natio natio natio
forma/tvar/morfa forma/morpha nadforma, forma, podforma, "forma specialis", infraforma
kultivar/odroda (2) (/ klon (1)) cultivar (/clone) skupina kultivarov/odrôd ("concultivar"), kultivar/odroda (Pozn.: 1. Kultivar môže byť aj nad formou, 2. Termín kultivar sa používa len pre kultúrne rastliny)
línia (2) linea (2) línia
"intergenus" intergenus "intergenus"
"interspecies" interspecies "interspecies"
hybrid hybrida hybrid
miešanec mistus miešanec
chiméra chimaera chiméra
klon (2) clone klon (2)
aberácia aberratio aberácia
gynandromorf gynandromorph gynandromorf
jedinec individuum jedinec
?variant/?modifikácia modificatio ?variant/?modifikácia
lusus/luzus - lusus/luzus

V mikrobiológii existujú aj tieto poddruhové taxonomické kategórie (zhora nadol):

Referencie

upraviť
 1. Medzinárodný kód botanickej nomenklatúry [online]. . Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť