Teplota vznietenia alebo bod vznietenia je najnižšia teplota horúceho povrchu, pri ktorej sa optimálna zmes plynov alebo pár danej látky so vzduchom na predpísanom zariadení pri predpísanom pracovnom postupe vznieti. Teplota vznietenia je závislá na koncentrácií a tlaku kyslíka. V atmosfére čistého kyslíka sa teplota vznietenia znižuje.

Tabuľky vybraných hodnôt upraviť

Tabuľka vybraných hodnôt teploty vzplanutia a teplôt vznietenia.[1]

materiál teplota vzplanutia °C teplota vznietenia °C
benzín automobilový -24 220
drevo jedľové 270 280
etylalkohol 13 426
maslo 82% 320 370
nafta motorová 60 250
papier novinový 227 407
polykarbonát (PC) 460 570
riedidlo S6001 13 265

Porovnanie teploty vznietenia vo vzduchu a v atmosfére čistého kyslíka.[2]

Teplota vznietenia vo vzduchu v kyslíku Ei vo vzduchu Ei v kyslíku
plynu: °C °C mJ mJ
Vodík 520 400 0,017 0,0012
Metán 640 556 0,3 0,003
Etán 515 506 0,26 0,002
Propán 500 466 0,26 0,002
Bután 408 283 0,26 0,009
Acetylén 305 296 0,017 0,0002

Ei - iniciačná energia potrebná na iniciáciu stechiometrickej zmesy

Teplotné triedy podľa STN 33 0371 upraviť

Teplota vznietenia je kritériom pre zaradenie látok do teplotných tried podľa STN 33 0371 za účelom správneho návrhu elektrických rozvodov v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Teplotná trieda Teplota vznietenia (°C) Príklad s uvedením teploty vznietenia
T1 nad 450 acetón (465)
T2 nad 300 do 450 butanol (408)
T3 nad 200 do 300 n-heptan (215)
T4 nad 135 do 200 acetaldehyd (140)
T5 nad 100 do 135 sírouhlík (102)
T6 nad 85 do 100 ethylnitrit (90)

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

  1. Požárně technické charakteristiky a technické informace pro potřeby ZPP, 2015, MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, ISBN 978-80-86466-72-9
  2. Zistovanie-pricin-vzniku-poziarov.pdf - Tabuľka 3-5 Teploty vznietenia a minimálne iniciačné energie vodíka a alkánov v plynnom skupenstve