Termit je pyrotechnická zmes horiaca vysokou teplotou. Označenie sa používa predovšetkým pre zmes práškového hliníka (pyrohliníka) a oxidu železitého, ale aj pre iné pyrotechnické zmesi s práškovým kovom a oxidom iného kovu. Reakcia horenia termitu je typická tým, že vzniká vysoká teplota 2 000 až 3 000 °C (je silne exotermická), horenie prebieha bez vzniku plynných splodín (bezplamenné horenie) a troska je v tekutom stave. Termit horí aj bez prístupu vzdušného kyslíka a dokonca aj pod vodou.

Vzorka termitu

Horenie termitu sa zakladá na aluminotermickej reakcii (oxidačno-redukčná reakcia), kde redukovadlo je práškový hliník a oxidovadlo je oxid kovu:

2 Al + Fe2O3 → 2 Fe + Al2O3
8 Al + 3 Fe3O4 → 9 Fe + 4 Al2O3

Najčastejšie zloženie termitu je 25 % pyrohliníka a 75 % oxidov železa (okovín). Pyrohliník je prášková forma hliníka, u ktorej sa vyžaduje predovšetkým malý obsah tukov a vhodný tvar zŕn. Okoviny sú zmesou oxidov železa, ktoré vznikajú napríklad pri jeho spracovaní na valcovacích stoliciach a kutí. Termit s takýmto zložením má nevýhodu vo veľmi vysokej zápalnej teplote – 800 až 1 300 °C, takže vyžaduje účinnú zapaľovaciu zlož (nápal) na zapálenie.

Použitie termitu

upraviť
 
Horenie termitu.

V priemysle sa termity používajú na prípravu niektorých ťažko taviteľných kovov, napríklad mangánu alebo chrómu podľa rovníc:

3 Mn304 + 8 Al → 4 Al203 + 9 Mn
Cr203 + 2 Al → Al203 + 2 Cr

V minulosti (i dnes) sa práškový termit používal na zváranie koľajníc. Práškový termit sa nasypal do špeciálnej nádoby a zapálil, po vyhorení termitu sa roztavené železo prepustilo do formy, v ktorej boli vopred umiestnené konce koľajníc a tam medzi nimi vytvorilo kvalitný zvar.

Termit sa používa vo vojenstve ako zápalná látka – náplň zápalných bômb, zápalných striel a zápalných granátov. Náplne munície obsahujú spravidla zmes 50 – 80 % termitu a pomocných látok, ktoré zlepšujú vlastnosti pri výrobe i pri použití. V letekých bombách sa používa termit, ktorý obsahuje 24 % pyrohliníka, 50 % oxidov železa (okovín) a 26 % dusičnanu bárnatého. Prísada dusičnanu znižuje zápalnú teplotu termitu na 500 – 700 °C, plyny vznikajúce pri horení zvyšujú zápalné schopnosti termitu a bárium zvyšuje tekutosť trosky. Časť hliníka môže byť tiež nahradená horčíkom.

Zmesi podobné termitom sa v civilnej i vojenskej pyrotechnike používajú tiež ako osvetľovacie a signálne zmesi, napríklad pri ohňostrojoch.

Pozri aj

upraviť