Textúra

rozlišovacia stránka

Textúra môže byť:

 • všeobecne:
  • vnútorná stavba/štruktúra, vnútorné usporiadanie; zloženie; základná výstavba
  • tkanivo, tkanina
  • spojenie, väzba
 • v geológii: vnútorná stavba hornín daná usporiadaním nerastov v priestore, pozri textúra (geológia)
 • v kryštalografii:
 • v pedológii: zrnitosť (pôda)
 • v hutníctve: usporiadanie kryštálov v zliatine/kove, pozri textúra (hutníctvo)
 • v drevárstve: prirodzená kresba dreva utvorená jeho štruktúrou, pozri textúra (drevo)
 • v potravinárstve: súbor vlastností požívatín vnímaný v ústach, hmatom a zrakom, pozri textúra (potravinárstvo)
 • v typografii: lomené gotické rukopisné písmo dominujúce v nemeckej neskorej gotike a pripomínajúce výzorom tkaninu, pozri textúra (písmo)
 • v jazykovede:
  • (akýkoľvek) faktor či výraz zjednocujúci text (najmä vetu s predchádzajúcou), pozri textúra (jazykoveda)
  • štruktúra textu
  • výklad textu
 • v počítačovej grafike: predpis, ktorý definuje vlastnosti určitého materiálu v grafike, a ktorý opisuje jeho správanie pri interakcii s lúčmi svetla, pozri textúra (počítačová grafika)
 • v hudbe (najmä počítačovej): hudobný vzor ako výsledok bezprostredného uvedenia za sebou variácií jedného motívu (angl. texture znamená aj charakter hudobného kusu vôbec), pozri textúra (hudba)
 • v psychológii vnímania: štruktúra súvislého povrchu ako výsledok vizuálneho a/alebo hmatového vnímania, pozri textúra (vnímanie)


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.