Textová syntax

Textová syntax (alebo hypersyntax, nadvetná syntax, textová lingvistika) je:

  • a) odbor jazykovedy zaoberajúci sa stavbou textu
  • b) najvyššia syntaktická rovina jazykového systému (rovina textu)

Základnými jednotkami textovej syntaxe sú text (súvislý jazykový prejav) a elementárna textová jednotka (v závislosti od definície segment vety, veta, odsek, prehovor, nadfrázová jednotka a pod.). Druhotnými jednotkami sú odsek a kapitola.

Text sa tvorí spájaním viet, medzi ktorými je nadväznosť. Prostriedky, ktoré nadväzujú na slová za hranicami vety, voláme konektory. Nadväznosť medzi textami utvárajú obsahové prostriedky (téma prejavu), jazykové prostriedky a mimojazykové prostriedky (napr. mimika a gestá)

Text členíme, aby bol prehľadný, alebo aby sme zdôraznili niektoré jeho časti. Vyššia textová jednotka ako je veta je graficky vyznačený odsek – významovo ucelená jednotka, vo vedeckých textoch označovaná aj číselne. V odsekoch sú dôležité začiatky prvých viet. Ak sa začína slovom, ktoré nadväzuje na predchádzajúci odsek, je to tzv. mäkký začiatok. Ak používa nové meno, tvrdý začiatok. Odseky sa ďalej spájajú do vyšších celkov – kapitol, tematicky uzavretých (napr. nadpisom) a formálne rozsiahlejších.