Tlačová beseda

Tlačová beseda (skratka TB, hovorovo tlačovka[1][2]) je druh tlačovej akcie, monotematicky zameraná beseda (pracovné stretnutie),[3] ktorej zvolávateľmi a organizátormi niekdy môžu byť novinári (buď samotnou redakciou konkrétneho masmédia alebo prostredníctvom zväzu novinárov, jeho sekcií či klubu novinárov)[4][5][6] a ktorej účelom je erudovaná diskusia o aktuálnej problematike.

Odlišuje sa od tlačovej konferencie (TK), hoci v niektorých definíciách je tento termín pokladaný za synonymum TK.[7][8][pozn 1] Na rozdiel od TK má TB menej formálny charakter, je časovo rozsiahlejšia (môže trvať aj dve až tri hodiny), zúčastňuje sa na nej užší okruh vybraných (menovite pozvaných) novinárov (TK je naproti tomu určená celému spektru masmédií, teda všetkým novinárom) a nie je pri nej rozhodujúca publicita, nakoľko cieľom TB nie je oznámiť nové fakty, ale „nadviazať kontakt s viacerými ,zasvätenými’ odborníkmi z novinárskych i nenovinárskych kruhov a analyzovať aktuálny problém na základe vzájomnej výmeny poznatkov, názorov či stanovísk. [...] nezvykne [sa] otvárať iná, aj keď vysoko aktuálna téma, ktorá rezonuje v spoločnosti.“ Z toho vyplýva, že TB sa môže konať i v neskoršiu hodinu (večer, príp. v nočných hodinách), keďže naproti TK nie sú podstatné redakčné uzávierky, ale keďže TB spravidla býva vysielaná televíziou alebo rozhlasom, príp. uverejnená v periodickej tlači,[1][6] dôraz a dáva vysielací čas s najvyššou sledovanosťou (prime time).[10]

TB vedie redaktor alebo moderátor, ktorý kladie otázky (nie pozvaní hostia) a od ktorého sa vyžaduje schopnosť „viesť diskusiu, usmerňovať rečníkov, udeľovať a brať slovo, eliminovať hrubé prejavy nepriateľstva, hádky, konfrontácie, potláčať urážky a dbať na to, aby vystúpenia hostí neslúžili na osobnú, stranícku či firemnú propagáciu, ale cieľu podujatia. [...] pohotovo reagovať na slová diskutujúcich, konštruktívne ich dopĺňať (nie iba opakovať povedané) a vysvetľovať čiastkové informácie, ktoré diváci a poslucháči nemusia poznať do detailov“[10] Priestory konania TB sú komornejšie, napr. sa koná v štúdiu za okrúhlym stolom. Dôraz sa kladie na samotnú diskusiu, ktorá má podobu skôr voľnej diskusii (v zásade sa príspevky nečítajú, hostia môžu mať prichystané kartičky s kľúčovými myšlienkami v bodoch, dôležitými údajmi, citáciami, príp. ukážky na ilustráciu – grafy ap.), ale zároveň dynamickej – jednotlivé vystúpenia by mali byť krátke, výstižné, erudované a do diskusie by mali byť zapojení všetci pozvaní hostia.[10]

PoznámkyUpraviť

 1. Príkladom z praxe je napr. spravodajská televízia TA3, ktorá používa len výraz tlačová beseda.[9]

ReferencieUpraviť

 1. a b Tušer 2010, s. 216
 2. Pekarovičová 2001, s. 217
 3. Tušer 2010, s. 216. „pracovné stretnutie, na ktorom novinári žiadajú zodpovedných zástupcov inštitúcií o stanovisko k určitej udalosti alebo problému“
 4. Serafínová 1989, s. 222. „beseda pripravená redakciou periodika a uverejňovaná v tlači, príp. vysielaná rozhlasom alebo televíziou“
 5. Jacz 1982, s. 499. „pracovné stretnutie, na kt. žurnalisti žiadajú zodpovedných zástupcov inštitúcií o stanovisko k istej udalosti, problému. T. b. zvolávajú a organizujú prostredníctvom svojho zväzu, resp. jeho sekcií al. klubov novinárov“
 6. a b Šaling, Ivanová-Šalingová a Maníková 2008, s. 178. „1. žur. beseda pripravená redakciou periodika a uverejňovaná v tlači, príp. vysielaná rozhlasom a televíziou; tlačová beseda“
 7. Jarošová a Buzássyová 2011. „1. [...] tlačová konferencia [je] organizované stretnutie zástupcov štátnych orgánov, politických strán, vedeckých a spoločenských inštitúcií, osobností kultúrneho a športového diania s novinármi s cieľom poskytnúť im aktuálne informácie, tlačová beseda“
 8. Buzássyová a Jarošová 2006, s. 257. „2. [...] tlačová beseda [je] organizované stretnutie novinárov so zástupcami štátnych orgánov, politických strán, spoločenských inštitúcií alebo s osobnosťami kultúrneho či športového diania s<cieľom poskytnúť aktuálne informácie, tlačová konferencia“
 9. Tlačové besedy, Bratislava: TA3, 2015, http://www.ta3.com/kategoria/147/tlacove-besedy.html, dost. 2015-03-06 
 10. a b c Hlavčáková 2008, s. 60

LiteratúraUpraviť

Monografie
Články v časopisoch
Heslá v encyklopédiách a slovníkoch
Internetové zdroje