Trajektória (krivka)

Trajektória alebo dráha je geometrická čiara v priestore, ktorú hmotný bod alebo teleso opisuje pri pohybe. Môže to byť priamka, kružnica, elipsa či akákoľvek všeobecná krivka.

Trajektória telesa v gravitačnom poli vrhnutého troma odlišnými rýchlosťami pod tým istým uhlom

Podľa tvaru trajektórie delíme pohyb na:

  • priamočiary
  • krivočiary

Ako dráha či trajektória (značka s) sa označuje aj dĺžka trajektórie.

Pozri aj

upraviť