Triklinická sústava

Triklinická (v staršom názvosloví aj trojklonná sústava) kryštálová sústava je jedna zo siedmich kryštálových sústav. Je to najmenej súmerná kryštálová sústava, existujú v nej len dva prvky súmernosti: jednonásobná os súmernosti (symbol 1), alebo stred súmernosti (symbol 1). Z Bravaisovych mriežok sa v triklinickej sústave vyskytuje len primitívna (P). Metrika tejto sústavy je nasledovná tri nerovnako dlhé osi, ktoré spolu zvierajú rôzne uhly. Znamienko tu však neznamená a priori nerovnosť, ale nemusí sa rovnať, pretože o zaradení kryštálu do danej sústavy rozohoduje aj súmernosť.

Triklinická sústava
Obrázok Triclinic.png
Obrázok Triclinic.png
Metrika a≠b≠c, α≠β≠γ≠90°
Bravaisove mriežky P
Súmernosť stred súmernosti, jednonásobná os súmernosti
Bodové grupy holoédrická 1, hemiédrická 1
Kryštálové tvary pedión, pinakoid

Výber súradnicovej sústavy

upraviť

Vzhľadom na nízku súmernosť je výber súradnicových osí ľubovoľný. Ako osi sa vyberajú tie, v smere ktorých sú najkratšie translačné vektory. Uhly medzi osami sa vyberajú tak aby boli všetky tupé, alebo všetky ostré. Tento spôsob výberu sa označuje ako normálna prezentácia.

Kryštálové tvary

upraviť

V tejto najmenej súmernej sústave môžu existovať v ľubovoľnej orientácii len pedióny (v bodovej grupe 1), alebo len pinakoidy (v bodovej grupe 1). Všetky kryštálové tvary sú všeobecné (alebo limitné) a zároveň sú všetky otvorené, preto môžu vystupovať len v kombináciách.