Trojrozmerný priestor

priestor, ktorý má tri rozmery a/alebo priestor, ktorý je definovaný tromi rozmermi

Trojrozmerný priestor (skr. pre „trojrozmerný“ je 3D) je priestor, ktorý má tri rozmery a/alebo priestor, ktorý je definovaný tromi rozmermi.

Pozícia objektov v tomto priestore je určená pomocou nejakej sústavy súradníc. Najznámejšie sú karteziánska a polárna sústava súradníc (príp. sférická sústava súradníc).