Učebný predmet alebo vyučovací predmet je vybraná a do didaktického systému spracovaná časť vedy, techniky, umenia, športu a iných oblastí spoločenskej činnosti, určená na pedagogické ciele. Plní funkciu informatívnu (rozširuje a prehlbuje vedecké poznanie sveta), formatívnu (rozvíja osobnosť), inštrumentálnu (osvojené vedomosti, zručnosti a návyky sú prostriedkom na rozvíjanie poznania v iných predmetoch a oblastiach spoločenskej praxe). Učebný predmet je obsahovou jednotkou učebného plánu, obsah učebného predmetu rozpracúvajú učebné osnovy a učebnice.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.