Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Uhlopriečka pozri Uhlopriečka (rozlišovacia stránka).

Uhlopriečka alebo diagonála je úsečka, ktorá spája dva rôzne nesusediace vrcholy mnohouholníka alebo mnohostena.

  • telesová uhlopriečka – prechádza vnútrajškom telesa: A' – C
  • stenová uhlopriečka – leží v niektorej stene mnohouholníka: B' – D'

Počet uhlopriečok v mnohouholníku možno vypočítať podľa vzorca:

,

kde n je počet vrcholov mnohouholníka

Pomocou uhlopriečok možno určiť, či je mnohouholník konvexný alebo nekonvexný. Ak sú všetky body uhlopriečok súčasťou mnohouholníka, je mnohouholník konvexný, ak nie, je nekonvexný.