Umelecké dielo

estetický predmet, umelecký výtvor

Umelecké dielo je dielový umelecký výtvor, opisový umelecký výtvor - tvarovo fixovaný umelecký výtvor, ktorý je výsledkom zvláštnych umeleckých tvorivých schopností autorov.

Umelecké diela sú jednak hmotné výtvarné diela spravidla odborne školených výtvarníkov (maliarov, sochárov, architektov, umeleckých fotografov a pod.), t. j. obrazy, rytiny, lepty, drevoryty, umelecké fotografie a filmy, sochy a rôzne plastiky, ale i celé stavby vytvorené ako umelecký unikát (originál) alebo v niekoľkých málo replikách (tzv. autorské kópie), jednak umelecké diela, ktoré v dôsledku svojej zvláštnej povahy vyžadujú, aby boli pre účely spoločenskej spotreby buď rozmnožené tlačou, ako sú slovesné diela umelecké všetkého druhu (próza, básnické diela, drámy), alebo prednesené alebo predvedené výkonnými umelcami (na hudobných nástrojoch, spevácky, herecky, alebo tancom), ako sú hudobné diela nástrojové i vokálne, hudobnodramatické a dramatické diela, pantomímy, choreografické diela (balet) a pod.; ide teda o diela spisovateľov, skladateľov a choreografov.

Vedľa profesionálne vytváraných umeleckých diel sa uznáva umelecká hodnota aj pri dielach amatérskych, vytváraných neškolenými jednotlivcami zo záľuby.

Zvláštnym druhom umeleckých diel sú diela užitého umenia, ktoré sa od ostatných umeleckých diel odlišujú svojím určením pre technické, najmä priemyselné využitie. Zatiaľ čo umelecké dielo výtvarné plní svoj kultúrny účel svoju podstatou ako originál, je dielo užitého umenia už pri vytvorení určené ako predloha pre ozdobenie alebo doplnok iného výsledku ľudskej činnosti, slúžiaceho iným než estetickým potrebám spoločnosti. Takými dielami užitého umenia sú napr. umelecké vzory pre tlač na textílie alebo pretkanie látok, pre keramiku, kovovýrobu, výrobu z dreva alebo iných hmôt, ornamenty a plastiky pre výzdobu budov a pod.

Do oblasti užitého umenia patrí aj ľudová umelecká výroba, pracujúca na podklade ľudovej umeleckej tradície, a umelecké remeslá, vytvárajúce diela podľa predlohy alebo návrhu. Konečný výrobok pri dielach užitého umenia nie je originál vytvorený autorom, ale rozmnoženina vyrobená remeselníkom alebo priemyslovo.

Umelecký výkon realizuje reprodukčný umelec predvedením literárneho, hudobného, tanečného alebo pantomimického diela, pričom svojím osobitým poňatím diela dáva prednesu diela zvláštny tvorivý charakter svojimi individuálnymi umeleckými schopnosťami. Tak je to pri výkonoch dramatických umelcov, recitátorov, spevákov a hudobníkov, tanečníkov, mimických a estrádnych umelcov, artistov a podobne.

Umelecké dielo podľa Albrechta upraviť

Podľa Jána Albrechta je umelecké dielo prejav realizácie a komunikácie umeleckosti.

Umelecké dielo podľa Aristotela upraviť

Umelecké dielo je uzavretý a sebestačný celok ktorý sa skladá z častí, ktoré musia byť vo vzťahu k celku úmerné, proporčné. Krása umeleckého diela tkvie v tom, že to je jednota v mnohosti; celistvosť pôsobiaca prirodzeným dojmom, pri ktorej máme pocit, že jednotlivé časti musia byť práve také, aké sú, a nie iné. Ak by sme totiž mali pri vnímaní umeleckého diela dojem, že niektorú jeho časť treba zmeniť, alebo že je dokonca zbytočná, pochybovali by sme o jeho pravdivosti, cítili by sme, že je narušená jeho krása. V umeleckom diele sa všetko presadzuje ako prirodzená nevyhnutnosť.

Umelecké dielo podľa U. Eca upraviť

Umelecké dielo je dvojznačný oznam, pluralita označovaných (signifié), koexistujúcich s jediným označujúcim (signifians).

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.