Upokojovanie (metalurgia)

Upokojovanie alebo upokojenie (nespisovne ukľudnenie) v metalurgii je proces, pri ktorom sa z ocele odstraňuje nadbytočný kyslík.

To sa robí prvkami, ktoré kyslík viažu lepšie (majú afinitu) ako železo. Tie sa dávajú do taveniny. Bývajú to:

  • Neupokojená oceľ - oceľ, ktorá vznikne keď oxid železitý FeO reaguje s uhlíkom a vzniká oxid uhoľnatý CO. Stúpajúci CO strháva taveninu so sebou a rozhýbe ju - oceľ tuhne neupokojená. Ak sa tavenina pohybuje dosť rýchlo tak sa bubliny nikdy nedostanú na povrch. Tieto bublinky sa potom pri valcovaní pekne zvaria.

Fáza bublania po pridaní oxidačnej prísady (buď oxidy železa, alebo aj plynný kyslík) sa tiež nazýva uhlíkový var. Okrem znižovania obsahu uhlíka v tavenine slúži uhlíkový var aj na čistenie taveniny od rozpustených plynov, ktoré difundujú do objemu bublín a bubliny tiež strhávajú nečistoty na hladinu - k troske. Po fáze oxidácie prebieha odsírenie taveniny pomocou výmeny oxidačnej trosky za špeciálnu, určenú na odsírenie taveniny a následne deoxidácia taveniny pomocou prvkov s vysokou afinitou ku kyslíku (Mg, Al, Si...).