Urbánna geografia alebo geografia mesta, geografia miest je disciplína humánnej geografie, ktorá sa zaoberá štúdiom histórie mestského osídlenia, vývojom miest, priestorovou štruktúrou mesta, ako aj problémami miest. Študuje takisto polohu miest, ich funkcie, hierarchiu miest (t. j. urbánny alebo sídelný systém).

Existujú dva prístupy k štúdiu v Urbánnej geografii:

  • štúdium problémov zaoberajúcich sa priestorovým rozmiestnením samotných miest a komplexom vzťahov medzi nimi ako sú toky a spojenia miest, ktoré vytvárajú sídelný systém.
  • štúdium vnútornej štruktúry miest. Mesto je chápané ako systém.

Urbánna geografia je tak štúdium miest ako systémov v rámci systému miest.