Urbanizácia je sociálny proces formovania a rozvoja mestského spôsobu života a/alebo rastu počtu obyvateľstva žijúceho mestským spôsobom života (bez ohľadu na to, či žijú v meste) resp. proces sústreďovania života do miest a rast počtu obyvateľstva žijúceho v mestách. Môže ísť aj všeobecne o prenikanie mestských prvkov do celého sledovaného osídlenia.

Downtown Toronto

Podiel obyvateľov žijúcich v mestách sa označuje ako miera urbanizácie.

Je úzko spojená s priemyselnou revolúciou. V štátoch ako napríklad Spojené kráľovstvo alebo Spojené štáty miera urbanizácie stúpala spolu s priemyselnou revolúciou a sťahovaním obyvateľov zamestnaných v poľnohospodárstve z vidieka do mestských tovární, čo viedlo k vzniku veľkého množstva mestských aglomerácií, ale v súčasnosti narazila miera urbanizácie na pomyslený strop a ďalej už nestúpala. Priemyselná revolúcia vznikla v Spojenom kráľovstve, čo je dôvod, prečo je Spojené kráľovstvo krajinou s jednou z najvyšších urbanizácií na svete, až 90 percent. Ďalším príkladom je Austrália, ktorá tiež patrí medzi štáty s najvyšším stupňom urbanizácie hlavne z dôvodu, že väčšina obyvateľstva žije v mestských aglomeráciách, čo je spôsobené hlavne neprístupným terénom austrálskych púští.

Medzi vysoko urbanizované aglomerácie patria niektoré oblasti USA, napríklad Florida, Kalifornia, na severovýchodnom pobreží: Washington – New York – Boston, kde sa obyvateľstvo sústreďuje do konurbácií najväčších amerických miest.

Rozvojové štáty, ako napríklad Čína, India alebo Nigéria majú väčšinou menšiu mieru urbanizácie, ktorá však stále stúpa. V Nigérii sa od roku 1975 miera urbanizácie zdvojnásobila na 43,3 %.

Svetová urbanizácia stále stúpa a v súčasnosti dosahuje úroveň 47,5 %.

Spolu s rastom urbanizácie súvisí aj väčšia hustota obyvateľstva a zlepšenie obchodu a ostatných aktivít, ako napríklad ekonomická dostupnosť dopravy. Zvyšovanie urbanizácie sa prejavuje sťahovaním obyvateľov z vidieka do miest.

Pozri aj

upraviť