Výnos (ministerstvo)

Výnos je v súčasnom slovenskom práve všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydávajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Jeho základná úprava je uvedená v článku 123 Ústavy Slovenskej republiky, kde je napísané: „ Ministerstvá a iné orgány štátnej správy na základe zákonov a v ich medziach môžu vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom. Tieto všeobecne záväzné právne predpisy sa vyhlasujú spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ K návrhu výnosu sa vypracuje odôvodnenie, ktoré sa člení na všeobecnú a osobitnú časť.[1]

Všeobecná časť upraviť

(Čl.24) obsahuje: zhodnotenie platného právneho stavu a odôvodnenie nevyhnutnosti novej právnej úpravy, odôvodnenie hlavných princípov navrhovanej právnej úpravy, zhodnotenie súladu výnosu s ústavou a so zákonom, predpokladaný hospodársky a finančný dosah navrhovanej úpravy, doložku zlučiteľnosti návrhu výnosu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie, tabuľku zhody návrhu výnosu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.

Osobitná časť upraviť

Pre obsah osobitnej časti dôvodovej správy (Čl.12 ods. 4) platí: dôvodová správa sa člení podľa jednotlivých paragrafov a v prípade novely podľa jednotlivých článkov a jednotlivých bodov novely. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých navrhovaných ustanovení výnosu. Do odôvodnenia jednotlivých navrhovaných ustanovení sa nepreberá text týchto ustanovení, ani text a argumentácia už obsiahnutá vo všeobecnej časti dôvodovej správy. [2]

Pripomienkové konanie upraviť

Návrh výnosu zašle minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy alebo vedúci iného orgánu štátnej správy na pripomienky ministerstvám, iným ústredným orgánom štátnej správy alebo iným orgánom a inštitúciám, v pôsobnosti ktorých sa právna úprava realizuje alebo ktorých sa problematika návrhu výnosu týka. Na zverejnenie návrhu výnosu na pripomienkové konanie, zaslanie oznamu o tomto zverejnení a na lehoty na zaslanie pripomienok k návrhu výnosu platí, že sa prerokuje s príslušnými orgánmi a inštitúciami v pripomienkovom konaní. Predkladateľ zverejní návrh na pripomienkové konanie na internete a zašle písomný a elektronický oznam o zverejnení návrhu na internete na pripomienky.

Prerokovanie upraviť

Návrh výnosu upravený podľa výsledkov pripomienkového konania zašle minister, vedúci iného ústredného orgánu štátnej správy alebo vedúci iného orgánu štátnej správy stálej pracovnej komisii legislatívnej rady (ďalej len „stála pracovná komisia“) príslušnej podľa obsahu výnosu so žiadosťou o prerokovanie návrhu výnosu a zaujatie stanoviska k nej. Ak návrh výnosu posudzujú viaceré stále pracovné komisie, určí sekretariát legislatívnej rady, ktorá z nich vypracuje na základe stanovísk ostatných komisií súhrnné stanovisko. Stála pracovná komisia prerokuje návrh výnosu spravidla v lehote do 75 dní a zaujme k nemu svoje stanovisko.

Stála pracovná komisia vypracuje závery a odporúčania písomne a oznámi ich predkladateľovi do 10 dní od prerokovania návrhu. Ak predkladateľ nesúhlasí so stanoviskom stálej pracovnej komisie v tej časti, v ktorej sa namieta prekročenie zákonného splnomocnenia na vydanie výnosu alebo iný rozpor navrhovaného výnosu s právnym predpisom vyššej právnej sily, nezrozumiteľnosť alebo vnútorná rozpornosť navrhovaného textu výnosu, závažné nedodržanie legislatívnotechnických pokynov, predloží vec na rozhodnutie predsedovi legislatívnej rady.

Vyhlasovanie upraviť

Návrh výnosu upravený podľa stanoviska stálej pracovnej komisie alebo predsedu legislatívnej rady sa predloží na podpis ministrovi alebo vedúcemu iného ústredného orgánu štátnej správy. Žiadosť o vyhlásenie v zbierke zákonov podáva sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky. Žiadosť o vyhlásenie vykonávacieho predpisu sa doručí redakcii zbierky zákonov najneskôr do 15 dní pred dňom, kedy má vykonávací predpis nadobudnúť účinnosť. Ak má byť vykonávací predpis vyhlásený spolu so zákonom, na vykonanie ktorého sa vydáva, treba žiadosť o jeho vyhlásenie zaslať redakcii zbierky zákonov tak, aby mohol byť vyhlásený spolu so zákonom. Výnos sa vyhlasuje v zbierke zákonov.[3]

Referencie upraviť

  1. Kráľ, Ján a Holák, Andrej. 1999. Teória a prax legislatívnej činnosti Bratislava : PF UK , 1999. s.75 {Cit. 2009-11-27}.
  2. Ministerstvo obrany SR. 2005. Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky Bratislava : Sekcia legislatívy a práva , 2005. s.14 schválené uznesením vlády SR č.241 z 8.4.1997 v znení neskorších predpisov{Cit. 2009-11-27}.
  3. Ministerstvo obrany SR. 2005. Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky Bratislava : Sekcia legislatívy a práva , 2005. s.15 schválené uznesením vlády SR č.241 z 8.4.1997 v znení neskorších predpisov{Cit. 2009-11-27}.

Zdroje upraviť

  • Kráľ, Ján a Holák, Andrej. 1999. Teória a prax legislatívnej činnosti Bratislava : PF UK , 1999. 104 s. {Cit. 2009-11-27}.
  • Ministerstvo obrany SR. 2005. Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky Bratislava : Sekcia legislatívy a práva , 2005. s.44 schválené uznesením vlády SR č.241 z 8.4.1997 v znení neskorších predpisov{Cit. 2009-11-27}.