Výrobok

výsledok práce poskytnuteľný na trh

Výrobok alebo produkt je výsledok procesu. Definícia podľa STN EN ISO 9000 Produkt je výsledok súboru vzájomne súvisiacich alebo vzájomne pôsobiacich činností, ktoré transformujú vstupy na výstupy.

Výrobok alebo produkt je výstup z výroby. Je to hmotný ekonomický statok.

Je to materiálna úžitková hodnota ako výsledok výrobného procesu, schopná bezprostredne ukájať ľudské potreby; v podmienkach spoločenskej deľby práce a ekonomickej samostatnosti výrobcov nadobúda formu tovaru.

Formy výrobkov

upraviť
 
Životný cyklus výrobku
  • Hotový výrobok - je určený na uspokojovanie konečných potrieb spotrebiteľov, nie na ďalšie spracovanie.
  • Polovýrobok - je hotovým výrobkom len z pohľadu podniku, v ktorom bol vyrobený, pre ďalší podnik je však materiálovým vstupom. Neuspokojuje ešte konečné potreby spotrebiteľa.
  • Nedokončený výrobok - je výrobok, na ktorom sa ešte neurobili všetky potrebné operácie. Tie sa však uskutočnia v danom podniku neskôr.

Osobitné kategórie výrobkov

upraviť
  • Nepodarok - je výrobok, ktorý nespĺňa požadované kritéria.
  • Nový výrobok - je výrobok, ktorý má v porovnaní s doterajším výrobkom nové vlastnosti, alebo funkcie.